• 9 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı.

  Dört şey bedeni kuvvetlendirir: 1. Et yemek. 2. Güzel kokular sürünmek. 3. Cinsî münasebette bulunmadan yıkanmak. 4. Keten elbise giymek. Dört şey bedeni zayıflatır:

 • 8 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı.

  Selef-i Sâlihîn (r.âleyh) sükût etmeyi ve dinlemeyi konuşmaktan üstün tutarlardı. İnsanlar arasında meşhur olmamayı, ismi ve resmi bilinmemeyi, ismi her yerde duyulmaktan, meşhur olmaktan şerefli sayarlardı. Birisinin sorusuna bir kardeşinin fetvâ vererek kâfi gelmesini temenni ederlerdi.

 • 3 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı.

  Erkeklerin hanımları üzerinde hakları olduğu gibi, hanımların da erkekleri üzerinde hakları vardır. Erkeklerin bu hakları gözetmeleri lâzımdır. Hanımı ile güzel huylu, güler yüzlü olmalıdır. Allâhü Teâlâ: “Onlarla iyi hayat sürün” (Nisâ s. 19) buyuruyor.

 • 2 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı.

  Abdullah b. Mübarek (r.âleyh), kölesi satış yaparken Peygamber (s.a.v.)’e salâvat getirirse, o gelirinden yemez ve: “Sen, Peygamber (s.a.v.)’e salâvat getirerek malı övdün, müşteri tavlamak için salâvat getirdin; sakın böyle yapma! Müşteriye malının ucuz olduğunu veya güzel olduğunu söyleme, malı önüne koy, sesini çıkarmadan sat!” diye öğüt verirmiş.

 • 13 Kasım 2023 tarihinde yayınlandı.

  İmâm Ebû Hanîfe en-Nu‘mân (r.a.)’in âlimliği Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “Bu isim ve künye ile ortaya çıkıp da onun aracılığıyla Allâhü Teâlâ dinime yeniden kuvvet, şan ve şeref kazândıracak, ümmetimin âlimleri içinde hakikat güneşinin kandili olup onun doğmasıyla hidâyet yıldızları olan diğer mezheplerin âlimleri gizlenmek durumunda kalacaktır” diye haber vermesi ve onun vücudunu, bütün yeryüzünün süsü ve bezeği sayması ile tesbit edilmiştir.

 • 11 Kasım 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hayızlı (adetli) ve nifas (lohusa) olanlara şu işler haramdır, yapamazlar: 1. Bir rek’at bile olsa namaz kılmak. 2. Şükür secdesi ve tilâvet secdesi yapmak. 3. Oruç tutmak. (Adetli ve nifas halindeyken tutulmayan oruçlar sonra kazâ edilir, kılınmayan namazlar kazâ edilmez.)

 • 6 Kasım 2023 tarihinde yayınlandı.

  Sünnet, müslümanları hakta ihtilâf etmekten, hevâya uymaktan, şahsî görüşlerin din olarak gösterilmesinden, dalâlet yollarından, şüpheli şeylerden, husûmetlerden korur. Sünnet, Kur’ân-ı Kerîm’i detaylarıyla açıklamak olduğu için belirleyicidir.

 • 25 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

  Söylenmesi Şerî’âtta câiz olmayan her sözü zarûretsiz olarak dinlemek kulak âfetlerindendir. Nitekim dil afetlerinden olan gıybet, iftirâ, yalan, alay etmek gibi şeylerle malâyani (boş işler) kabilinden olan, âhirete ve dünyaya yarar, ahlâk ve iyilikle alâkalı tarafı olmayan hikâye, kıssa ve sözleri söylemek harâm olduğu gibi, dinlemek de harâmdır.

 • 17 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in getirdiği dinde harâm olduğu bilinenleri helâl bilmek küfürdür. Meselâ: Şarab içmenin, kız kardeş ve benzeri mahremlerle evlenmenin câiz olduğunu iddiâ etmek, zarûret zamânları dışında ve şer’î bir şekilde kesilmeyen hayvanların eti, kanı ve domuz etinin yenmesinin câiz olduğunu iddiâ etmek küfürdür.

 • 15 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir kere Ebû Bekir (r.a.)’in kızı (Âişe (r.anhâ)’nın kız kardeşi) Esmâ (r.anhâ); üzerinde incecik elbise olduğu hâlde Resûlullâh (s.a.v.)’in huzûruna girdi. Bunu gören Resûl-i Ekrem (s.a.v.), ondan derhâl yüz çevirdiler ve şöyle buyurdular: 

 • 24 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Dört hak mezhebi reddeden, müçtehid olmadığı halde şer’i delilleri sözde kitap ve sünnetten veya meâllerden çıkarmak sevdasında olan kimselerin büyük bir gaflet ve delâlet içerisinde oldukları şüphesizdir.

 • 22 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Kur’ân-ı Kerîm’de “Allâh fâizin bereketini tamâmen giderir. Sadakası verilen malları ise arttırır. Allâh (harâmı helâl tanımakta ısrâr eden) vebâl yüklenici kafirlerin hiçbirini sevmez.” (Bakara s. 276) buyurulmuştur.

 • 19 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Dinin esasını ve seçkin sahâbelerin yolunu korumak için yaratılan, din önderlerinin en başta gelenlerinden ve sırlara vâkıf olan yakîn ehlinin en önde giden lideri, Ebû Hanîfe en-Nu‘mân (r.a.)’dir.

 • 7 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Kur’ân-ı Kerîm’de gusül hakkında şöyle buyuruluyor: “Eğer cünüp olduysanız tam olarak temizlenin (boy abdesti alın).” (Mâide s. 6) Guslün farz olmasının iki sebebi vardır

 • 1 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Farz namazda kıyâm etmek yâni ayakta durmak namazın farzlarından biridir. Şüphesiz kıyâmın farz olması, farz olan namaza mahsustur. Nafile olan namazda kıyâm farz değildir. Hattâ nafile namazın edâsı kıyâmsız caizdir.

 • 28 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hadiste “Erkeğin avret yeri, göbeği ile diz kapağı arasıdır” (Ahmed b. Hanbel) buyurulmuştur. Diz kapağı avret yerindendir. Mümin kimse kendisine haram kılınan bir şeye bakamaz. Şayet iradesi dışında haram olan bir şeyi görürse derhâl gözünü ondan çevirmekle mükelleftir. 

 • 24 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Müçtehid olmayan bir mü’min için, bu dört mezhepten birisini taklid etmek vaciptir. Taklid, delilini bilmeden, bilmeye gerek duymadan, mezhebi müdevven, müçtehid bir imâma uymaktır.

 • 5 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (s.a.v.)’in buyuruyor ki: “Sizden biriniz, ben kendisine kendi canından daha sevgili olmadıkça imân etmiş olmaz.”

 • 3 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Günâhın özü, mükellefin dinî yönden sahih olduğuna inandığı şeyi dîne aykırı bir şekilde yapmaktır. Bid’atin özü ise, şeriatın, dinin mükemmel oluşu inancına muhâlefet etmektir.

 • 1 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Namazı vâktinde kılmaya edâ, vaktinden sonra kılmaya kazâ denir. Farz namazların kazâsı farz olduğu gibi vâcib namazın kazâsı da vâcibdir. Cuma namazı ve nâfile namazların kazâsı olmaz.

 • 25 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Günümüzde müçtehid imâmların (r.a.e.) eserlerini doğru dürüst bir şekilde okumaktan aciz bazı kimseler, müçtehidlik iddia etmekte ve şer’i hükümleri doğrudan doğruya Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerin meâllerinden çıkarmaya yeltenmektedirler.