• 24 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Dört hak mezhebi reddeden, müçtehid olmadığı halde şer’i delilleri sözde kitap ve sünnetten veya meâllerden çıkarmak sevdasında olan kimselerin büyük bir gaflet ve delâlet içerisinde oldukları şüphesizdir.

 • 22 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Kur’ân-ı Kerîm’de “Allâh fâizin bereketini tamâmen giderir. Sadakası verilen malları ise arttırır. Allâh (harâmı helâl tanımakta ısrâr eden) vebâl yüklenici kafirlerin hiçbirini sevmez.” (Bakara s. 276) buyurulmuştur.

 • 19 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Dinin esasını ve seçkin sahâbelerin yolunu korumak için yaratılan, din önderlerinin en başta gelenlerinden ve sırlara vâkıf olan yakîn ehlinin en önde giden lideri, Ebû Hanîfe en-Nu‘mân (r.a.)’dir.

 • 7 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Kur’ân-ı Kerîm’de gusül hakkında şöyle buyuruluyor: “Eğer cünüp olduysanız tam olarak temizlenin (boy abdesti alın).” (Mâide s. 6) Guslün farz olmasının iki sebebi vardır

 • 1 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Farz namazda kıyâm etmek yâni ayakta durmak namazın farzlarından biridir. Şüphesiz kıyâmın farz olması, farz olan namaza mahsustur. Nafile olan namazda kıyâm farz değildir. Hattâ nafile namazın edâsı kıyâmsız caizdir.

 • 28 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hadiste “Erkeğin avret yeri, göbeği ile diz kapağı arasıdır” (Ahmed b. Hanbel) buyurulmuştur. Diz kapağı avret yerindendir. Mümin kimse kendisine haram kılınan bir şeye bakamaz. Şayet iradesi dışında haram olan bir şeyi görürse derhâl gözünü ondan çevirmekle mükelleftir. 

 • 24 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Müçtehid olmayan bir mü’min için, bu dört mezhepten birisini taklid etmek vaciptir. Taklid, delilini bilmeden, bilmeye gerek duymadan, mezhebi müdevven, müçtehid bir imâma uymaktır.

 • 5 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (s.a.v.)’in buyuruyor ki: “Sizden biriniz, ben kendisine kendi canından daha sevgili olmadıkça imân etmiş olmaz.”

 • 3 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Günâhın özü, mükellefin dinî yönden sahih olduğuna inandığı şeyi dîne aykırı bir şekilde yapmaktır. Bid’atin özü ise, şeriatın, dinin mükemmel oluşu inancına muhâlefet etmektir.

 • 1 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Namazı vâktinde kılmaya edâ, vaktinden sonra kılmaya kazâ denir. Farz namazların kazâsı farz olduğu gibi vâcib namazın kazâsı da vâcibdir. Cuma namazı ve nâfile namazların kazâsı olmaz.

 • 25 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Günümüzde müçtehid imâmların (r.a.e.) eserlerini doğru dürüst bir şekilde okumaktan aciz bazı kimseler, müçtehidlik iddia etmekte ve şer’i hükümleri doğrudan doğruya Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerin meâllerinden çıkarmaya yeltenmektedirler.

 • 24 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  1. Başlangıç ve vitrin Kunut tekbirinde erkeklerin kulakları, kadınların omuzları hizasına ve ellerinin içini kıbleye çevirerek kaldırmaları, 2.Tekbirler esnasında avuçları kıbleye çevirmek, 3. Kıyamda sağ eli sol eli üzerine koyarak ellerini bağlamak,

 • 13 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Beyaz elbise giymek müstehâbtır. Siyah elbise de öyledir. Çünkü Peygamber (s.a.v.)’in siyah bir sarığı vardı, onu bayramlarda sarardı ve sardığında ucunu arkaya doğru salıverirdi. Mekke’ye girdiğinde de siyah sarık sarmışlardı. Kişi, elbise giyiminde benzerini ölçü alırsa uygun olur. Onun için ne fazla pahalı olanını seçer, ne de fazla kötü olanını. Çünkü bunu yaparsa insanların gıybetine sebebiyet verir.

 • 6 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Ehl-i Sünnet’in mutlâk müctehîd imâmlarının baş tâcı İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.) Hazretleri’dir. “İmâm-ı Âzam yani ‘En Büyük İmâm’ rütbesini o yüce zâta, Ehli Sünnet imâmları vermişlerdir.

 • 15 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Namazın altısı içinde altısı da dışında olmak üzere on iki farzı vardır. Namazın dışındaki farzları: 1.Vakit: Her namazın belli bir vakti vardır. 2. Niyet: Niyetle namaz arasında dünya ameli, mesela yemek içmek, konuşmak gibi şeyler olmamalıdır.

 • 14 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  İslâm dini kadın ve erkeğe avret mahallini örtmeyi farz kılmıştır. Çıplaklık, ahlâkın bozulmasına, zinanın artmasına ve insanların şehvanî arzularının kölesi haline gelmesine sebep olduğu için haramdır.

 • 13 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Vera’ ancak dünyaya karşı zühd ve âhirete karşı rağbetle gerçekleşebilir. Kalbin iyi olması sözüyle de bunun ancak gereksiz alâkalarından ve sevgisinden uzak durmakla mümkün olduğuna işaret edilmiştir.

  Eşref Ali et-Tehanevi

 • 12 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir müslümanın helâli, haramı, farzı, vacibi ve diğer hükümleri muhakkikîn ulemânın kitaplarından öğrenmesi ve bilmesi gerekir. Ahkâm-ı Şer’iye’yi, İslâm ahkâmını herkesin kendi durumuna göre öğrenmesi farzdır.

  Ömer Öztürk Efendi

 • 8 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Namazın farzlarını lâyık olduğu şekilde edâ edilmeli, vâcib ve sünnetlerini tamam yapılmalıdır. Muâz bin Cebel (r.a.) rivâyeti ile bildirilen hadîs-i şerîfte: “Namaz bir ölçektir. Kim namazı tam olarak ölçerek yerine getirirse, karşılığını tam ölçü ile alır

 • 2 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

  Kadının aslî görevleri evin içindedir. İslâm, kadına asli görevi ibâdetten sonra, Allâh (c.c.)’a kulluk yapacak, toplum ve cemiyete yararlı olacak insanları yetiştirmek ve insan neslini koruma görevlerini veriyor.

 • 20 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir kimse; tevhidi yani Allâh (c.c.)’un birliğini kabul edip “Lâ ilâhe illallâh” dediği halde, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in risâletini, peygamberliğini kabul etmezse, müslüman olmaz, imânlı sayılmaz.