• 1 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

  Erkeklerin mahremi olmayan kadınlara, kadınların da mahremi olmayan erkeklere belli ölçüler dışında bakmaları caiz değildir. Buna göre aralarında birbirinin mahremi olmayan kadınlar ve erkekler bulunan insanlar, birbirlerini görmeyecek şekilde ayrı ayrı yerlerde oturacaklardır.

 • 22 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Kur’ân-ı Kerîm’de “Allâh fâizin bereketini tamâmen giderir. Sadakası verilen malları ise arttırır. Allâh (harâmı helâl tanımakta ısrâr eden) vebâl yüklenici kafirlerin hiçbirini sevmez.” (Bakara s. 276) buyurulmuştur.

 • 10 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  İlim tahsil ederken, kalbi dağıtacağı için şaka yapmamalı, ilim okuma ve dinleme esnasında, kalbi öldüreceği için gülmemeli ve oyun oynamamalıdır. İlimde mücâdeleye ve münâkaşaya girmemelidir. Çünkü din bilgilerinde tartışmaya girmek sapıtmaya yol açar.

 • 9 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Mevlânâ (k.s.) Hazretleri, Halep’te El-Halâviyye ve Şam’da El-Makdisiyye Medresesi’nde bulundu. Muhyiddîn-i Arabî, Kemâleddin bin Adîm, Sadreddîn-i Konevî (k.s.) gibi zamânın âlim ve velîleriyle sohbet edip onlardan da ilim öğrendi. Onların teveccühlerini kazanan Mevlânâ Celâleddin (k.s.), Şam Medresesi’nde zaman zaman Hızır (a.s.) ile görüştü.

 • 6 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  İmâm-ı Gazâlî (r.âleyh) dedi ki: “Cehennem ehlinin çoğunun ağlaması, ibâdetlerini, din işlerini geciktirdikleri için olacaktır. Yarın yaparım diyen zavallı, bugünün dün için yarın olduğunu düşünememektedir.

 • 4 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

  Dijital araçların ve internetin kendi içerisinde barındırdığı çocuk ve gençlerin maruz kaldığı riskler; sanal alemde şiddet, alkol, madde bağımlılığı ve cinsellik ile ilgili çok sayıda kötü misâl teşkil eden içerikler mevcuttur.

 • 30 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Ana ve babanın evlâdı üzerinde hakkı olduğu gibi, evlâdın da ana ve baba üzerinde birtakım hakları vardır. Bu haklardan bir tanesi de çocuğa güzel bir isim vermektir. Muhammed ve Ahmed isimleri, Allâh (c.c.) katında bütün isimlerden daha sevimlidir.

 • 6 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Acaba bize hiçbir dayanakları olmadan soykırım yaftalaması yapan ABD, AB, Rusya ve diğerleri, hiç tarihlerine baktılar mı? Çünkü tarihin yazdığı kadarıyla bu ülkeler soykırım bataklığında yüzmekteler.

 • 2 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  1. Besmele ile başlayıp, hamdele ile bitirmektir. Hatta her lokmayı aldıkça “Bismillâh” demek, daha güzeldir. Herkesin duyup söylemesi için, Besmele’yi aşikâre okumalıdır. 2. Sağ el ile yemeli, tuz ile başlayıp, tuz ile bitirmelidir.

 • 21 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Taklit, fikir donukluğudur ve insanı akıl ve muhâkemeden yoksun bırakır, taklit eden kişiler mantıklarını çalıştırmazlar.

 • 13 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Beyaz elbise giymek müstehâbtır. Siyah elbise de öyledir. Çünkü Peygamber (s.a.v.)’in siyah bir sarığı vardı, onu bayramlarda sarardı ve sardığında ucunu arkaya doğru salıverirdi. Mekke’ye girdiğinde de siyah sarık sarmışlardı. Kişi, elbise giyiminde benzerini ölçü alırsa uygun olur. Onun için ne fazla pahalı olanını seçer, ne de fazla kötü olanını. Çünkü bunu yaparsa insanların gıybetine sebebiyet verir.

 • 11 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir gün Ka’b (r.a.) bir Yahudi âliminin ağladığını gördü. “Niçin ağlıyorsun?” diye sordu. “Bazı şeyleri hatırladım, o sebeple ağlıyorum” dedi. Bunun üzerine Ka’b (r.a.), “istersen seni ağlatan şeyleri sana söyleyeyim” dedi ve devam etti:

 • 9 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Roger Garaudy 1982’de müslümanlığı seçti. Bunun sebebini bir konferansında bütün dünyaya şöyle açıkladı: “Evet, bugün ben müslümânım. Niçin İslâm’ı seçtiniz, diyorsanız; İslâm’ı seçmekle çağı seçtim”, “İslâm, çağları arkasında sürükleyen bir dindir.

 • 5 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Müslüman coğrafyalar içinde zulümlerin belki de en büyüğüne, en uzun sürenine ve en sistematik olanına maruz bırakılan bölgenin adı Doğu Türkistan’dır. Çin hapishâneleri ve çalışma kampları işkencenin yoğun olarak kullanıldığı yerlerdir.

 • 12 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  “Sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar (derin bir uykuda) uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın, geri dönüp onlardan kaçardın, onlardan içini korku kaplardı.” (Kehf s. 18)

 • 2 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Günümüz bazı gençleri, “görücü usulü” ile evlenmeyi kendilerine yapılan bir saygısızlık olarak kabul ediyor. Evlenecek yaşa gelmiş gençler, hayat arkadaşlarını seçerken (kendi deyimleri ile) “tecrübelerinin elverdiği ölçüde “titiz” ve “hassas” davranmaya çalışıyorlar.

 • 24 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  "Kimin de rızkı geciktirilirse, çokça “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh’ desin” (Taberânî) “Bir kimse istiğfâra devam ederse Allâh ona her darlıktan bir çıkış yolu verir, her kaygıdan âzâd eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” (Tirmizî)

 • 13 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Anadolu’da yetişen evliyanın büyüklerinden olup astronomi ve tıp alimidir. 1703 tarihinde Hasankale kasabasında doğmuştur. Babası Osman Efendi olup, evliyadan bir zât idi. Annesi Hanife Hatun da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) soyundandır..

 • 6 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Mensûr-i Hikem’de şöyle denilmiştir: “Kim devamlı uyursa muradına nâil olmaktan mahrum olur.” İnsan, nefsine hak ettiği uykuyu ve istirahâti verir, çalışma ve uyanık kalma hakkını ondan tam alırsa istirahât etmek sûretiyle âcizlik ve yorgunluktan kurtulmuş, hareket ederek de nefsin uyuşukluk ve bozulmasından selâmette kalmış olur.

 • 13 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Orta çağlar tarihi, Hıristiyanlık ve İslâmiyet gibi, iki cihânşümül dinin yayılışı, cihân hâkimiyeti ve nizâmı dâvâsı, birbirleriyle mücadelelerde dünya tarihinde müstesnâ bir ehemmiyet arzeder.

 • 10 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  bû Hureyre (r.a.)’den rivâyet edilen hadis-i şerifte “Kabilenin başı fâsık, günâhkar bir kimse olur, toplumun lideri onların en rezili olur.” ifadesi vardır. Ayrıca, “çalgı aletleri ve şarkıcı kadınlar meydana çıkar.” ifadesi geçmektedir.