• 28 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

   Hz. Ali (r.a.) müslümanların doğru düşünenleri arasında seçkin bir konumdaydı. Özlü sözler söyler, adâlet konularında tecrübe sahibi idi. Hz. Ebû Bekir (r.a.) döneminde fetvâda başvuru için bir kaynak idi. Hz. Ebû Bekir (r.a.) çözümü sıkıntılı bir mesele ile karşılaştığı zaman Hz. Ali (r.a.)’i çağırır “Ey Hasan’ın babası! Bize fetvâ ver” derdi. Hz. Ömer (r.a.) onun fıkıh bilgisine ve marifetine çokça itimat ederdi.

 • 22 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Cüveyriyye (r.anhâ), benî Mustalak kabilesi reisi Hâris bin Dırar’ın kızıdır. Hicretin beşinci yılında yapılan Benî Mustalak (veya Müreysî) savaşında esir alınmış, babası da kaçmıştı. Kabilesinden de 600 kişi esir düşmüştü..

 • 1 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Ömer (r.a.) müslüman olmadan önce müslümanlar, Mekkeli müşriklerin baskılarından dolayı Beytullah’a gidip namaz kılamıyorlardı; ancak gizlice bir araya gelebiliyorlardı. Hz. Ömer (r.a.) müslüman olunca doğruca Beytullah’ın yanına gitti ve müslüman olduğunu haykırdı.

 • 5 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  “Ümmehâtül Mü’minin” (Mü’minlerin anneleri)’nden biri olan Safiyye, Huyeyy b. Ahtab adında Medine’deki Yahudilerden Nadiroğulları kabilesi reisinin kızıydı. Bazı kaynaklar Safiyye’nin asıl isminin Zeyneb olduğunu kaydeder. Arabistan’da reislere veya hükümdarlara düşen ganimet hissesine “Safiyye” denildiği ve bu sebeple, Zeyneb de Hayber savaşında esir olarak Resûlullah (s.a.v.)’in hissesine düştüğü için ona “Safiyye” denilmişti.

 • 1 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hâlid bin Velid (r.a.) rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte şöyle diyor: “Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e bir adam gelerek: “Ya Resûlallah! Sizden hem dünya hem de âhirette kâfi gelecek, beni hiçbir şeye muhtaç etmeyecek bazı şeyler istirham edeceğim.”

 • 29 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Nebî (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Nebîlerden, Resûller’den sonra Ebû Bekir’den daha fazîletli bir zat üzerine güneş doğmuş değildir.” (Buharî)

 • 24 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Takvâ, gayba imân, namaz ve infâk, Hulefâ-i Râşidin’in yani Efendimiz (s.a.v.)’in sohbetiyle irşâd olmuş ve halkı irşâd eden dört büyük halifenin sıfatıdır.

 • 10 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Amr (r.a.), Uhud’da, Peygamberimiz (s.a.v.)’in yanına varıp: “Yâ Resûlullâh (s.a.v.)! Önce savaşayım mı, yoksa müslüman mı olayım?” diye sordu. Peygamberimiz (s.a.v.): “Önce müslüman ol, sonra savaş!” buyurdu. Bunun üzerine, Amr (r.a.) müslüman oldu. Müslümanlar, onu Uhud’da görünce: “Sen bizden uzak dur!” dediler. Amr b. Sabit (r.a.): “Ben imân ettim, müslüman oldum!” dedi ve müslümanların yanında yaralanıncaya kadar çarpıştı. Uhud’dan, ailesinin yanına ağır yaralı olarak getirildi.

 • 22 Aralık 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hicretten önce Medine’de İslâmiyet’i ka-bul etti. 622 yılı hac mevsiminde Resûlullâh (s.a.v.)’i Medine’ye davet etmek üzere Mekke’ye giden Ensar (r.a.e.) heyetinde bulundu. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) onun şair olduğunu öğrenince memnuniyetini belirtti.

 • 16 Aralık 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Ebû Bekir (r.a.) bunları pazardan satın alıp Hz. Peygamber (s.a.v)’e getirince gözleri yaşla dolan Peygamber (s.a.v.) Efendimiz “Yâ Rabb, senin sevmediğin israftan, çekinen kimselere bu eşyayı hayırlı ve mübarek kıl” diye duâ buyurdular. Hz. Fâtıma (r.anhâ) bu eşyayı bütün hayatı boyunca kullanmıştır

 • 29 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı.

  Medinelilerden Sa’d bin Rebi (r.a.), daha Akabe’de Hz. Peygamber (s.a.v.)’in elini sıkarak O (s.a.v.)’e biat etmiş, muhacir kardeşlerine kucak açıp malının yarısını onlarla seve seve paylaşmış yiğit bir müslümandır.

 • 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Alî (r.a.), bu minber üzerinde bizlere hitap etti. Bunda Allâh (c.c.)’a hâmd-ü senâlar ettikten ve O (c.c.)’un dilediği şeylerden bahsettikten sonra şöyle buyurdu: “İçinizden bazı kimselerin beni, Ebûbekir (r.a.) ile Ömer (r.a.)’den üstün tuttuklarını duydum.

 • 24 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Malûm ola ki, Baki’ denilen yer sur (kale duvarları) dışında mübarek bir yerdir ki, vasfa gelmez. Medine kalesinin Bab-ı Cum’a tarafındadır. Bütün mevtaları o kapıdan çıkarırlar. İşte Baki’ dedikleri yer surların dışında etrafı duvarla çevrili bir mezarlıktır, içinde başka başka kubbeler, türbeler, kapılar vardır.

 • 22 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Esma (r.anhâ) Hz. Ebû Bekir (r.a.)’in kızı, Abdullah bin Zübeyr (r.a.)’in annesi, Hz. Aişe (r.anhâ)’nın üvey kız kardeşi olan meşhur sahâbiye kadınlardandır. İslâm’ın ilk yıllarında müslüman olmuştu. Hicretten yirmi yedi sene önce doğmuştu.

 • 4 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Ali (k.v.)’ye biri “Sen Resûlullâh (s.a.v.)’i ne kadar seviyorsun?” diye sordu. Hz. Ali (r.a.) “Allâh (c.c.)’a yemin olsun ki, Resûlullâh (s.a.v.) bizim aramızda, mallarımızdan, çocuklarımızdan, analarımızdan ve şiddetli susuzlukta elimize geçen soğuk sudan daha fazla sevgiliydi.” dedi.

 • 25 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Hatice (r.anhâ) annemiz, Peygamberimiz (s.a.v)’in ilk hanımı, ilk îmân eden hür kadın, mü’minlerin annelerindendir. Kureyş kabilesinin kibâr ve asîl bir ailesine mensûptur.

 • 23 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ebûbekir-i Sıddîk (r.a.) vefat edince, onu Resûlullâh (s.a.v.)’in temiz Ravdasının kapısına getirdiler. “Yâ Resûlâllah (s.a.v.), senin mağara arkadaşını getirdik” dediler. Bir de ne görsünler, Ravda-ı Mutahhara’nın kapısı kendiliğinden açıldı ve Resûlullâh’ın Ravdasının önünde kazılmış bir kabir göründü. Resûlullâh (s.a.v.)’in Ravdasından iki el çıktı ve Ebûbekir-i Sıddîk (r.a.)’i tutup aldı. O anda: “Siz dönün, gidin! Dost dosta kavuştu” diyen bir ses duyuldu.

 • 19 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Bilâl (r.a.) rivâyet eder: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Tebük Seferi’ne hazırlık üzere idiler. Sahâbe-i Kirâm (r.a.e.)’e konuşma yaptılar. “Getiren getirsin, getiren getirsin!” buyurdular. Getirilen mallar toplandıktan sonra:

  “Bilâl bir de kadınlar tarafına gidelim. Kadınlardan da veren olur belki” dediler. Berâber gittik. Onlara hitap ettiler.

 • 1 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ümm-i Haram (r.anhâ): “Yâ Resûlallâh! Beni o Kostantıniyye gazilerinden kılması için Allâh (c.c.)’a duâ buyurunuz” diye rica etti. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz de: “Hayır sen önce deniz gâzilerindensin” buyurdu.

 • 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Abdullah ibn-i Ömer (r.a.) diyor ki: “Ben pederim Ömeru’l-Faruk’un sağlığında evlendim. Ve Sünnet-i Muhammediyye (s.a.v.)’in icrası için düğün sofrası yaptım. Ashâb-ı Kiram (r.a.e.)’i ve bu meyânda Mihmandar-ı Resûl-i Kibriyâ Ebû Ey-yûb el-Ensârî (r.a.)’i de davet ettim. Lâkin düğün evinde mâl-i ganimetden elimizde bir yeşil perde vardı ki, kadınlarımızın gönülleri hoş olsun diye o perdeyi de asmıştık.

 • 12 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  Bedir Gazvesi’ne de oğlu ve iki kardeşiyle beraber katıldı. Osman b. Maz‘ûn (r.a.) bu savaşın ardından vefat etti ve Medine’de ilk vefat eden muhacir oldu.