• 14 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Azim ve çalışkanlık, çocukluklarından beri Muhterem Ömer Öztürk’ün öne çıkan vasıfları olmuş, bu sayede yöneldikleri her işte -biiznillâh- muvâffak olmuşlardır.

 • 13 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

  Kendileri hâlen Medine-i Münevvere’de “Bâb-ı Sıddık’ın Hadimi” olarak Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’e yol göstermeğe ve senede iki kez Türkiye’ye gelerek hizmetlerine devam etmektedirler. Allâh (c.c.) zât-ı âlilerini uzun ömürle muammer etsin. 

 • 14 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  son devrin mânevîyat büyüklerinden Hz. Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (k.s.) da kadınları, kocaları vasıtası ile irşâd etmiş, onlara hiçbir zaman toplu veya tek tek sohbet yapmamıştır. Kadınlara zikir telkinini de kocaları vasıtasıyla yapmıştır. Bu usül, mânevîyat ehlinin yoludur.

 • 1 Temmuz 2023 tarihinde yayınlandı.

  Söylenen söz ancak O (s.a.v.)’in sözüne uyuyorsa muteberdir.”

  “Peygamberlerden sonra insanların en akıllısı Hz. Ebûbekir (r.a.)’dir. Çünkü Nebî (s.a.v.)’in yolunda her şeyini fedâ etmiştir.”

 • 27 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

  Râbıtadan gâye; müridin kalbinden gaflet ve karanlığın kovulması iken, kendi kalbinden gaflet ve karanlığı kovamayanlar, nefislerine râbıta ettirmekle onların gaflet ve zulmetlerini nasıl giderebilirler?

 • 15 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  hadîs-i şerîfte beyân buyurulduğu üzere “Kişi kalben zikre muvaffâk olursa şeytân me’yûs olarak geri çekilir; zikirden gâfil olursa kalbe yeniden girer.”

 • 14 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bütün hayatı manevî kerâmet (ya‘ni istikâmet) olan Efendimiz Hazretleri, kendilerinden sâdır olan kerâmetleri böylece saklamamızı bize öğretmiş oluyorlardı. Böylece kerâmetin matlûb olmadığını, zuhûrunun o kişilere Allâh (c.c.)’ün rahmeti olduğunu anlatmış oluyorlardı. Buna da hâmdetmek lâzımdı ve hemen takılmadan istikâmet üzere Hâkk yola devâmı öğretiyorlardı

 • 13 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  İşte kerâmeti maddî ve ma‘nevî olarak ikiye ayıran Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin: “Esâs kerâmet ma‘nevî kerâmettir; o da yirmi dört sâatin tamâmını Resûl-i Ekrem sallallâhü aleyhi vesellem Efendimiz Hazretlerinin sünnetine uygun olarak geçirmektir. Bizce makbûl olan da budur.” dediği ma‘nevî kerâmetler manzûmesidir Hazret-i Sâmî (k.s.) Efendimizin asırlık ömürleri.

 • 12 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  Doğumundan i‘tibâren bütün hayatı boyunca bu müjdenin şanlı izlerini taşıyan bu zâta, “Âlî makâm sâhibi” ma‘nâsına gelen Sâmî ismi konur. Her hâlleri büyük, yüksek makâm sâhibi oluşlarının dışarıya tezâhürüdür

 • 11 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hazret-i Sâmi (k.s.)’un hayatını manevi görevlisi ve ihvâna kılavuzu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün kaleminden yayınlıyoruz: 1892 Yılında Adana’nın Tepebağ mahallesinde dünyâya teşrîf eden Hazret-i Sâmî (k.s.)’un babaları Müctebâ Efendi, anneleri Ümmügülsüm Hanımefendilerdir. Dedelerinin ismi Abdurrahmân, büyük dedeleri İshâk ve Hüseyin Efendilerdir

 • 1 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  Hâlid bin Velid (r.a.) rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte şöyle diyor: “Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e bir adam gelerek: “Ya Resûlallah! Sizden hem dünya hem de âhirette kâfi gelecek, beni hiçbir şeye muhtaç etmeyecek bazı şeyler istirham edeceğim.”

 • 12 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Akıllı kişinin yapması gereken Resûlullah (s.a.v.)’in “Allâh (c.c.)’u çokça zikreden kişiler […]

 • 1 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz de: “Her hangi bir hayırlı işe eğer besmele ile başlanmazsa o iş ebter olur” yani sonu hayır ile tamamlanmaz ve bereketli olmaz buyurmuşlardır.

 • 5 Aralık 2022 tarihinde yayınlandı.

  Yakın tarihimize damga vuran gençlik teşkilatı Milli Türk Talebe Birliği’nde 1971’de başlayan dönemde kurumsal/kitlesel faaliyetler yanında kişisel gelişime de çok önem verilmiş; “İslâm’ı öğren, yaşa; öğret, yaşat” düsturu hayata geçirilmeye çalışılmıştır.

 • 4 Aralık 2022 tarihinde yayınlandı.

  936 yılında kapatılan MTTB, 1946 yılında bir grup gencin müracaatıyla yeniden açılmıştır. Bu yıllarda bazı nümayişlerle, milli refleks MTTB tarafından ayakta tutulmaya çalışılmış ancak 1960 darbesini kurum olarak açıktan destekleyecek kadar sistemle entegre bir çizgide faaliyet yürütülmüştür.

 • 14 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Muhterem Ömer Öztürk azim ve metanet ile hizmetlerine devam etmektedirler. Bütün bunların temelinde kendilerinin cihâd anlayışı yatmaktadır. Canlarıyla ve mallarıyla; başta nefse karşı olmak üzere anbean, günbegün ve ömür boyu süren ve her seferinde Allâh (c.c.)’un izniyle galip gelinen bir cihâd…

 • 13 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Mahmud Sami (k.s.) hazretlerinin terbiyesi altında yetişmişler, Osmanlı bakiyyesi pek çok âlimin sohbetlerine iştirak ederek Hz. Sami (k.s.)’dan aldıkları ilim ve irfan nûrunu kemâle erdirmişlerdir.

 • 21 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

  1971 yılında İstanbul’da, MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk tarafindan kurulan vakfımız; milletimizin tereddütsüz güveni, yarım asırlık tecrübesiyle; eğitim, yurt, burs ve yayıncılık alanlarında hizmet vermektedir.

 • 20 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı.

  Ramazan-ı Şerîf’te kula düşen îmân ve ihlas ile Hâkk Teâlâ Hazretlerine kulluğunu arz ederek Ramazân-ı Şerîf’i idrâk etmeye çalışmaktır. Ramazân-ı Şerîf’in gündüzü oruçlu geçirildiği gibi geceleri de imkân dâhilinde ibâdet ve taat ile geçirilmelidir.

 • 21 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Niçin Yaratıldık? Niçin Yaratıldık? başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. “O hanginizin […]

 • 1 Mart 2022 tarihinde yayınlandı.

  Hz. Peygamber (s.a.v.)’e Haset ve Garazın Akıbeti Hz. Peygamber (s.a.v.)’e […]