Tarih boyunca İslâm dünyasında görülen iç gelişmeler veya dıştan gelen tesirler sonucunda İslâm’ın farklı yorumlanıp yeniden şekillendirilme girişimlerinin olması, İslâm’ı aslî şeklinde tutmanın ve onu böylece devam ettirmenin lüzumunu daha iyi göstermiştir. Günümüzde de İslâmî olmayan kültür ve medeniyetlere bulaşmamış bir İslâm’ın ne derece önemli olduğu açıkça görülmektedir. Asıl İslâm ise, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in tebliğ ettiği esaslar ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yaşadığı İslâm’dır. “Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yaşadığı İslâm” ifadesi önemlidir. Çünkü O’nun yaşayış biçimi, dinin kaynaklarından biridir ve dinin korunmasında esastır. Müslüman için Peygamber (s.a.v.), hayatın her safhasında modeldir. Zira Müslüman’ın hayatında din ile ilgili her meselenin dünya ile; dünya ile ilgili her meselenin de din ile ilgisi vardır. Teşri’ bir bütündür. Dinin aslını korumak açısından bakıldığında Hz. Peygamber (s.a.v.)’in İslâm’ı yaşama biçimi olan sünnetin, bir kimlik oluşturması yönüne temas etmek gerekir. Sünnet, aslında müslüman kimliğidir. Bir toplum için kimlik, ister doğru ister yanlış olsun vazgeçilmezdir. Kimliksiz bir fert ve toplum, kültürler ve uygarlıklar arasında kaybolmaya mahkûmdur. Bütün medeniyetlerin dinsel olduğu, kültür dediğimiz şeyin de tarih boyunca toplumda yaratılan bütün maddi ve manevî değerler; bu değerlerden faydalanılması ve bu değerlerin gelecek nesillere iletilmesi anlamına geldiğine göre kimlik sahibi olmak ve onu korumak kesinlikle gereklidir. Diğer yandan dinin, Peygamber (s.a.v.) tarafından yorumu ile bir kültür oluşmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yaşayışı ile toplumda yerleşik hale gelen kurallara sünnet adı verilmiştir. İslâm kültürü, var olan Arap kültürüne yenik düşmemiş, yeni bir kültür oluşturmuştur. İslâm, kendini koruyacak tedbirleri de bünyesinde muhafaza etmiştir. Zira kültürün dinin yerini alma ihtimali mevcuttur. (Aynur Uraler, Sünnete Uymanın Engelleri, s.18-19)