“İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir. Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.v.)’in Allâh’ın kulu ve Resûlü olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekât vermek, Beytullâh’ı hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buharî) “Kim Allâhü Teâlâ’dan başka ilâh olmadığına ve benim de Allâh’ın Resûlü olduğuma ihlâsla şehâdet eder, namazını kılar, orucunu tutar, zekâtını verir ve Beytullah’ı haccederse Allâhü Teâlâ onu cehenneme haram kılar.” (Taberânî) “Râbbinize kulluk yapın, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan-ı Şerif ayınızda oruç tutun, mallarınızın zekâtını verin, sizden olan reislerinize itaat edin, Râbbinizin Cennet’ine girersiniz.” (Ahmed b. Hanbel) “Ramazân-ı Şerîf ayında nafakayı, çoluk çocuğunuza ve diğer ihtiyaç sahiplerine yapılan harcamaları çoğaltınız. Çünkü bu aydaki nafaka, Allâh yolunda harcanan nafaka gibidir.” (Kenzü’l-Ummâl) “Her kim Ramazan ayında inanarak ve sevâbını sâdece Allâhü Teâlâ’dan bekleyerek terâvîh namazı kılarsa, onun geçmiş günâhları bağışlanır.” (Buharî) “Ramazan ayı, oruç tutulması farz kılınan bir aydır. Ben de size gecelerinde terâvih namazını sünnet kıldım. Kim inanarak ve mükâfâtını ümid ederek orucu tutar ve terâvih namazını kılarsa, anasından doğduğu gün gibi günâhlarından çıkar.” (İbn-i Mâce) “Muhakkak bu Ramazan ayı size ulaştı. Bu ayda bin aydan hayırlı Kadir Gecesi vardır. O gecenin hayır ve bereketinden mahrum kalan kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış olur. Kadir gecesinin hayrından ancak nasipsizler mahrum kalır.” (İbn-i Mâce) “Ramazan ayında yapılan îtikâf, iki hac ve iki umre sevâbına denktir.” (Mecmau’z-Zevâid) “Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz Ramazan’ın son on gününde îtikâf ederdi. Bunu, vefat edinceye kadar böylece devam ettirdi. Resûlullâh (s.a.v.)’den sonra zevceleri (mü’minlerin anneleri) îtikâf ettiler.” (Buharî)