• 17 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  adir Gecesi 4 rekât namaz kılınır. Her rekâtte Fâtihâ’dan sonra 7 İhlâs sûresi okunur. Namazdan sonra da 70 kez istiğfâr edilirse biiznillâh mağfiret olunur. Bu gece bol bol “Sübhanallâhi ve’l hamdulillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” virdine devam edilmelidir. Ayrıca bu gece tesbih namazı kılınması fazîletlidir.

 • 16 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Enes bin Mâlik (r.a.) buyuruyor ki, Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz geçmiş insanların ömürlerine göre, kendi ümmetinin ömürlerinin kısa olması ve öncekilerin uzun ömürleri sebebi ile işledikleri amellere ümmetinin kavuşamayacağını düşünmesi ile, Allâhü Teâlâ ona bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini ihsân buyurdu.

 • 10 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.

  Muhammed b. FazI, Hasan (r.a.)’den naklen anlatılır: Ashâb (r.a.e.), aralarında konuşuyorlardı. Resûlullâh (s.a.v.) yanlarına geldi ve şöyle buyurdu: “Ben geldim. Size Kadir Gecesi’ni bildirmek istiyorum. Kadir gecesi hakkında bilmeden konuşacağınızdan korkmuştum. Belki hayırdır. Onu Ramazan’ın son on gününde arayınız. Kalan dokuzda, yedide, beşte, üçte, bir de son gecede. O gecenin alâmetleri şunlardır: Aydınlık, rahat bir gecedir. Ne sıcaktır ne de soğuk. O gecenin sabahında güneş parlak doğmaz. Bir kimse inanarak, sorumluluğunu idrâk ederek ve sevâbını yalnız Allâh (c.c.)’dan umarak o geceyi ihyâ ederse, Allâhü Teâlâ, onun geçmiş günâhlarını bağışlar.”

 • 25 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Ramazân ayında ibâdet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasîb olur. Bu aya saygısızlık edenin, günâh işleyenin bütün senesi, günâh işlemekle geçer.

 • 22 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Selmân-i Fârisî (r.a.) bir hadîs-i şerîfi şöyle bildirmiştir: “Resûlullâh (s.a.v.) Şa’ban ayının son günü hutbede buyurdu ki: “Ey müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece (Kadir gecesi) bin aydan daha hayırlıdır.

 • 6 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm

  “Allâhümme yâ ze’l-menni velâ yümennü ‘aleyhi. Yâ ze’l-celâli ve’l-İkrâm. Yâ ze’t-tavli ve’lin‘âm. Lâ- ilâhe illâ ente zahra’l-lâci’îne ve câre’l-müste’cirîne ve emâne’l-hâifîne. Allâhümme in-künte ketebtenî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi şakıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukatteren ‘aleyye fî’r-rızkı fe’mhu’llâhümme bi fazlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî ve ıktâre rızkî ve esbitnî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi sa‘îden ve merzûkan ve müveffekan li’l-hayrâti fe-inneke kulte ve kavlüke’l-hakku fî kitâbike’l-münzeli ‘alâ lisâni nebiyyike’l-mürselîn. Yemhu’llâhu mâ-yeşâü’ ve yüsbitü ve ‘ındehu ümmü’l-kitâbi ilâhî bi’t-tecelliyyi’l-‘azami fî leyleti’n-nısfi min şa‘bâne’l- mükerremi’lletî fî-hâ yüfraku küllü emrin hakîmin. Ve yübremü en-tekşife ‘annâ mine’l-belâi’ mâ-na‘lemü vemâ lâ-na‘lemü vemâ ente bihî a‘lemü inneke ente’l-e‘azzü’l- ekram. Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve sellem.”

 • 5 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bu gecede yüz rekat namâz kılınır. Bu durumda namâzın, her […]

 • 4 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

  Duâların geri çevrilmeyeceği beş geceden birisidir. Peygamberimiz (s.a.v.): “Şaban ayının yarısı olduğunda, gecesini namazla, gündüzünü de oruçla geçiriniz” buyurmuştur.

 • 17 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  Resûlullah (s.a.v.): Recebin yirmi yedinci günü oruç tutan kimse için, Hâkk Teâlâ, altmış ay oruç tutmuş sevâbını yazar. Ve o gün Nebî (s.a.v.) üzerine Cebrâil (a.s.)’ın Allâhü Teâlâ tarafından peygamberlik vazîfesini indirdiği ilk gündür.” buyurdular.

 • 16 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

  Eksiklikten uzaktır O Allâh ki, geceleyin kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürüttü. O’na ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye. Gerçekten O işiten görendir.” (İsrâ s.1)

 • 26 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Ramazân-ı Şerîf’in karşılayıcısı durumunda olan mübârek aylardan Receb ayının ilk Cum’a gecesine Regâib gecesi denir. Bu geceye Regâib gecesi denmesinin asıl sebebi şudur: Bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.)’e hâs bazı manevî ihsânlar gerçekleşmiştir ki olmasıdır ki bunun şükür ifâdesi olarak Peygamberimiz (s.a.v.) on iki rek‘at namâz kılmışlardır.

 • 25 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bu gece pek mübârek bir gecedir. Allâhü Teâlâ’nın ilâhi ihsân […]

 • 23 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Receb-i Şerîf’te Okunacak Duâ: Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l Kur’ân. (Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Receb-i Şerîf boyunca günde 100 def‘a okunması fazîletlidir.)

 • 22 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir başka rivayette, “On beş günden fazla oruç tutan için beyân olunmuş ki; bir kimse Receb’den on altı gün oruç tutsa, o kimse Allâhü Te’âlâ’yı gören ve kelâmını duyanların evvelkilerinden olur.

 • 21 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bir kimse Receb-i Şerif’ten iki gün oruç tutsa, kat kat öyle sevâb ve karşılık verilir ki, her sevâbın katı, dünya dağı gibidir. Bir kimse Receb-i Şerif’te üç gün oruç tutsa, Allâhü Te’âlâ Cehennem ile o kimse arasında perde olarak bir hendek yapar ki, bu hendeğin uzunluğu bir yıllık mesafedir.

 • 1 Ocak 2023 tarihinde yayınlandı.

  Bu sene Kadir Gecesi 18 Nisan 2023 gününü 19 Nisan’a […]

 • 8 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Aşûre günü oruç tutana, on bin melek sevâbı verilir. Muharremin Aşûre gününü oruç tutana on bin şehid, on bin hac ve umre sevâbı verilir. Muharremin onuncu günü olan Aşûre gününde bir yetimin başını okşayana Allâhü Teâlâ o yetimin başındaki kıllar kadar cennette derece verir.

 • 7 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.

  Aşûre günü musîbet ve matem günü olsa idi, sahabe ve tabiîn (r.a.e.) matem günü kabul ederlerdi. Çünkü onlar o zamana bizden daha yakîn idiler. Hâlbuki onlar Aşûre günü çoluk çocuğunu sevindirmek, giydirmek ve oruç tutmak gibi şeyler yaptılar.

 • 30 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve sallâllâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlike’l-‘azîmi ve cûdike’l-‘amîmi’l-mu‘av-veli ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elü-ke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ Muhammedini’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ Âlihî ve Ashâbi-hi’t- tayyibîne’t- tâhirîne ve’l-hamdü li’llâhi Rab-bi’l-‘âlemî

 • 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Allâhümme yâ kerîmü yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm. En-tetekab-belehû minnî velâ tâkta’ racâî minke yâ kerîm. Ve salla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim.”

 • 23 Temmuz 2022 tarihinde yayınlandı.

  Tüm senesini ibadetle geçiren Müslümanlar Hicri takvimin son gününde, Hicri […]