Kuruluşunun 50. Yılında Fatih Gençlik Vakfı

Kuruluşunun 50. Yılında Fatih Gençlik Vakfı. 1971 yılında İstanbul’da, MTTB Genel Başkanı Ömer Öz­türk tarafindan kurulan vakfımız; milletimizin tereddütsüz gü­veni, yarım asırlık tecrübesiyle; eğitim, yurt, burs ve yayıncılık alanlarında hizmet vermektedir.
1971 yılında İstanbul’da, MTTB Genel Başkanı Ömer Öz­türk tarafindan kurulan vakfımız; milletimizin tereddütsüz gü­veni, yarım asırlık tecrübesiyle; eğitim, yurt, burs ve yayıncılık alanlarında hizmet vermektedir.
Muhterem Ömer Öztürk’ün, bütün masraflarını karşılama­ya devam ettiği Fatih Gençlik Vakfı’nda, üniversite öğrencile­rine 1971 senesinden itibaren burs verilmeye başlanmıştır. O günden bu yana bursiyer sayısı artırılarak kesintisiz bir şekilde hâlen devam eden bu hizmetten şimdiye kadar binlerce üniver­site öğrencisi yararlanmıştır.
Vakfımızda öğrencilere verilen burs, yemek ve yurtlarımız­da verilen barınma hizmetlerinin yanında milli şuurlu bir gençlik yetiştirmek gayesiyle çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yapıl­maktadır. Kur’ân-ı Kerim başta olmak üzere, Ehli Sünnet itikâdı üzere ilmihâl bilgileri ve belli seviyede İslâmî ilimler, her yıl 8 aylık müfredat dahilinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
Herbiri alanında uzman hoca ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilen haftalık konferanslar ve diğer etkinliklerle en değerli cevherlerimiz olan gençlerimiz, milli ve manevî değer­lerle donatılarak yarınlara hazırlanmaktadır.
Muhterem Ömer Öztürk’ün açtığı ve yaklaşık yarım asırdır devam ettirdiği çığırla öğrencilerimiz hemen her sene umreye, hatta hacca götürülerek genç yaşta unutulmaz bir tecrübe ya­şamalarına ve hayatlarında yeni bir sayfa açmalarına vesile olunmuştur. Şimdiye kadar yüzlerce öğrencimiz bu güzellikten istifade etmiştir.
Yine Fatih Gençlik Vakfı çatısı altında, Misvâk Neşriyat bünyesinde Ehl-i Sünnet akâidinin güçlenmesi ve Sünnet-i Seniyye’nin ihyâsına yönelik eserler neşredilmektedir. Özellik­le İmâm-ı Azam Ebu Hanife (r.a.)’in yolunun anlaşılmasına yö­nelik kapsamlı eserler basılmıştır. Hadislerle Hanefi Fıkhı isimli 22 ciltlik eser bunların başında gelmektedir.
Fatih Gençlik Vakfı ilk günden bu yana sapmayan çizgisi; tutarlı, şeffaf, ifrat ve tefritten uzak hizmet anlayışıyla, her za­man hayra anahtar, şerre kilit olmuş bir misyonun adıdır.
(www.fgv.org.tr; www.mttb.com.tr)