İbn-i Heysem İslâm Âleminin yetiştirdiği fizik, matematik ve astronomi âlimidir. 965’te Basra’da doğdu, 1038-1040 yılları arasında Kahire’de öldü. Batı ilim dünyasında Alhazen adıyla tanındı. Zamanının yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Tahsilinin bir kısmını tamamladıktan sonra, Bağdat’a giderek bilhassa; matematik, fizik, mühendislik, astronomi, meteoroloji gibi fen ilimlerini öğrenip, bu hususta büyük bir şöhrete kavuştu. Öğrendiklerini uygulama safhasına koymak için çok gayret gösterdi. İbn-i Heysem, optikte gölgenin nasıl meydana geldiğine dair teoriler geliştirdi. Fotoğrafın ilk modelini ve karanlık odayı ilk defa o denedi. Gökkuşağının nasıl teşekkül ettiğini ve bunda renklerin meydana gelişini gayet güzel bir şekilde izâh etti. Billur küre şeklindeki küçük su taneciklerinden güneş ışığının kırılıp yansımasının prensiplerini açıkladı. Özellikle ışığın yansıması konusunda fizik ve optiğe getirdiği yenilikler, altı asır boyunca dünya bilim çevrelerini etkilemiştir. İlmî incelemeler sonucu gözün görme olayını açıkladı. Öklid’den beri herkes görme işini, gözden çıkan ışınların eşyaya ulaşarak, gözün eşyayı algılaması olarak biliyordu. İbn-i Heysem, ilk defa, bunun ilmî olmayıp, yanlış olduğunu savundu ve doğru olan kendi teorisini ortaya koydu. İbn-i Heysem’e göre, görme; eşyadan yansıyan ışınların göze gelmesi ve gözün arka odak noktasında birleşmesi üzerine gözün eşyayı görmesidir. İbn-i Heysem’in yazdığı eserlerin sayısı yüze ulaşmış ve çoğu Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Birçoğu da risâle halindedir. Bazıları ise daha önceki devirlerde âlimlerin yazdığı eserlere şerhler ve özetlemelerdir. En meşhur ve geniş muhtevalı eseri Kîtâb-ül-Menâzir’dir. İbn-i Heysem’in bu meşhur eseri, ortaçağda beş defa Latince’ye çevrilmiş olup, bütün Avrupa’da üniversite ve ilim merkezlerinde tanınan tek müracaat eseri durumunda idi. Eser, 1572 senesinde Risner tarafından “Opticue Thesaurus Alhazeni Arabis Libri” ismiyle Latince’ye çevrilerek İspanya’nın Bale şehrinde bastırılmıştır. (Müslüman Bilim Adamları, c.1, s.71-74)