Ey Müminler Tefrikaya Düşmeyin!

Ey Müminler Tefrikaya Düşmeyin! Medine’de bulunan Evs ve Hazrec kabileleri bir ana ve baba evladından oldukları halde uzun zaman sonra çoğaldıklarında aralarında nefret ve düşmanlık artıp böylece aralarında kanlı muharebeler olmuştur. İslâm ile aralarındaki nefret, muhabbete çevrildi.

Cenâb-ı Hâkk, meâlen şöyle buyurur:
“Ve Allâh’ın Dinini ve ahkâmını beyân eden Kur’ân-ı Kerim’e toplu olarak yapışın ve dağılmayın. Ey Mü’minler! Cenâb-ı Allâh’ın sizin üzerinize ihsân buyurduğu şol zamandaki nimetini zikredin ki o zamanda birbiriniz ile düşman idiniz. Allâhü Te‘âlâ imân nuru ile kalplerinizi telif etti de akşamda birbirinizle düşman iken sabah vakti kardeş oldunuz. Allâh’ın nimetlerini tefekkür edip bir daha tefrikaya düşmemeniz lazımdı.”
Diğer bir manaya göre:
“Ey Müslümanlar hep birlikte Allâh (c.c.)’un ipi diye vasıflandırılan Kur’ân-ı Kerim’e, Resûlü Ekrem’e, İslâm dinine sımsıkı sarılın, Ahlâk-ı Peygamberiyye ile ahlâklanarak birliğiniz ile yetinir olup, birliğinizi bozacak, varlığınızı tarumar edecek ayrılık sebeplerine meydan vermeyin. Allâh’ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinizin düşmanları idiniz, O sizin kalplerinizi birleştirdi ve Allâh’ın bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz.” (Âli İmran s. 103)
Yani İslâm nimetiyle müşerref olmadan evvelki hayatınızı düşünün. İslâm’ın nuru doğar doğmaz bu düşmanlık yerine emsalsiz bir kardeşlik sevgisi hâkim oldu. Herkes birbirini Allâh (c.c.) için sever olup, şefkât ve merhamet hissi ile yaşar oldular. İşte bu Âyet-i Celile tefsirinde beyân olduğu üzere, Evs ve Hazrec kabileleri bir ana ve baba evladından oldukları halde uzun zaman sonra çoğaldıklarında aralarında buğz ve adâvet (nefret ve düşmanlık) artıp böylece aralarında kanlı muharebeler olmuştur. Cenâb-ı Hâkk nûr-u İslâm ile aralarındaki buğz-u adaveti muhabbete çevirdi. Bu meâlde daha pek çok Âyet-i Celileler vardır.
(Fatih Gençlik Vakfı Youtube sayfasındaki “Sami Efendi (k.s.) Hazretlerinin Kendi Seslerinden Sohbetleri” isimli sohbetin çözümlemesidir)