Hâdis-i şerîflerde şöyle buyrulmuştur: “Meşru işlerin hangisi olursa olsun, Besmele-i Şerife ile başlanmazsa hayrına ve tamâmına nail olunamaz; o iş bereketsiz kalır.” (Ebû Davûd) “Besmeleyle yenen yemek bereketli olur.” (İbn-i Mace) “Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” der, dönüp gider.” (Tibyan) “Besmele ile işe başlayanın günâhları af olur.” (İ. Rafii) “Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.” (Deylemi) “Besmeleyle yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allâhü Teâlâ da razı olur.” (Deylemi) Resûlullâh (s.a.v.): “Bir kimse, üzerinde Besmele yazılmış bulunan bir kâğıdı yerde basılmasın diye Allâhü Teâlâ’ya ta’zim ederek yerden kaldırsa, o kimse Allâhü Teâlâ katında sıddıklardan yazılır. Annesi babası; müşrik olsalar da, azâbları hafifler” (Buhari) buyurmuşlardır. Hz. AIi (r.a.), Besmele indiği zaman Resûlullâh (s.a.v.)’in: “Bu âyet-i kerîme en önce Âdem (a.s.)’a indi. O anda Âdem (a.s.): “Benim ümmetim bunu okumaya devam ettikleri müddetçe azâbdan emindirler” dedi. Sonra Besmele âyeti kaldırılıp İbrahim (a.s.)’a indirildi. İbrahim (a.s.) mancınıkta iken onu okuduğundan Allâhü Teâlâ ateşi ona soğuk ve selâmet üzere kıldı. Sonra yine kaldırılıp Süleyman (a.s.)’a indirildiğinde, melekler: “Ey Allâhü Teâlâ’nın Peygamberi! Allâhü Teâlâ’ya yemin ederiz ki, işte şimdi mülk ve saltanat tamam ve mükemmel oldu” dediler. Sonra yine kaldırılıp, şu anda Allâhü Teâlâ (Besmele’yi) bana indirdi. Kıyâmet Günü’nde ümmetim gelir. Onlar Besmele’yi okur bulunurlar. Amelleri teraziye konulduğu zaman sevâb ve iyilikleri günâhlarından ağır gelir” buyurduklarını bildirmiştir. Resûlullâh (s.a.v): “Siz Besmele’yi kitâblarınıza yazınız, onu yazdığınız zaman dil ile de söyleyiniz” (Buhari) buyurmuşlardır. (Gavs-ı A’zâm Abdülkâdir Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-Tâlibîn, s.165)