Akraba ile İrtibatı Sürdürmek Vaciptir

Akraba ile İrtibatı Sürdürmek Vaciptir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in: “Kimin rızkının bereketlenmesi, bakiyye-i ömrünün uzaması kendisini sevindirirse, o kimse sıla-i rahim etsin” buyurduğunu Enes (r.a.), işittim demiştir. (Buhâri)
Sıla-i rahim vâcibdir. Terki, mesûliyeti mûcibdir. Bu husûsta müteaddid hadis-i şerîfler vardır. Sıla-i rahim, yakın akrabanın derecesine göre sevâbı da fark ettiği gibi ziyâret edilen zâta yapılan iltifât, selâm veya yardım, hizmet ve muâvenetin derecesine göre değişir. Bazı sıla-i rahim vâcibdir, bazısı müstehâbdır.
Hz. Alî (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’e: “Allâh (c.c.) dilediği şeyi mahveder, dilediğini de isbât eder” kavl-i şerîfinin manâsını sormuş. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) cevaben: “Bununla maksad Allâh (c.c.) rızâsı için sadakadır. Anaya, baba’ya birr-u ihsândır, sıla-i rahimdir. Yâ Alî! Bu hasâilden (hasletlerden) her biri şekâveti (bedbahtlığı) saadete tahvîl, ömrü ziyâde etmeğe, fenâ kimselerle karşılaşmaktan vikâyeye (korumaya) vesîle olur” buyurmuştur. Bu hadîs-i şerîf, Hz. Ömer, İbn-i Ömer, İbn-i Abbâs, Câbir (r.a.e.)’den rivâyet edilmiştir. (Buhârî)
“Bir kimse sıla-i rahim eder de ömründen üç gün kalmış bulunursa, Allâh (c.c.), onun ömrünü otuz seneye uzatır. Bir kimse de kat-ı rahim eder de otuz sene ömrü bulunursa, Allâh (c.c.) bunun ömrünü kısaltır da üç güne indirir.” (Buhârî)
Bu hadîs-i şerîf, Kadir-i Mutlak Hâkk Te‘âlâ hazretlerinin mukadderât-ı beşerden dilediğini mahvetmesi ve dilediğini de isbât etmesi esâsını müeyyiddir (doğrulayan).
Dilediğini tekvînde (yaratma) veya tesrî’de (çabuklaştırma) siler, mahveder, hükümden ıskât eder, eserini izâle eder. Dilediğini de sâbit kılar değiştirmez, hâli üzere kalır.
(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.), Musâhabe, c.1, s.92-95)