Ümmetin İmtihanı: Dünya Malı

Ümmetin İmtihanı: Dünya Malı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Hz. Kâ’b (r.a.), Peygamber (s.a.v.)’den şöyle duyduğunu rivayet ediyor: “Muhakkak ki her ümmet için bir imtihân vardır; benim ümmetimin imtihânı ise, dünya malıdır.” (Tirmizî)
İsfehânî’nin Ebû Hüreyre (r.a.)’den yaptığı rivayette, Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki: “Haberiniz olsun ki her cömert kişi cennettedir; bu Allâh (c.c.)’un kanunu icabıdır ve ben de ona kefilim. Uyanık olun ki cimri kimse cehennemdedir; bu, Allâh (c.c.)’un kanunu icabıdır ve ben de ona kefilim.”
Bunun üzerine denildi ki: “Ey Allâh’ın Resulü! Cömert kimdir, cimri kimdir?”
Cömert, Allâh (c.c.)’un bırakmış olduğu hakları malından vererek cömertlik yapandır. Cimri ise, Allâh (c.c.)’un bırakmış olduğu hakları vermeyen ve bu suretle Allâh (c.c.)’a karşı cimrilik edendir. Cömert kimse, haramdan alıp israf yollu harcayan değildir.
Cimrilik konusunda iki bahis vardır: Cimriliğin gaileleri ve sebebi ve cimriliğin âfetleri. Cenâb-ı Allâh buyuruyor ki: “Allâh’ın fazl-u kereminden kendilerine verdiğini sarf ve infakta cimrilik edenler, zinhar bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Bilâkis bu, onlar için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mîrâsı Allâh (c.c)’undur. Allâh (c.c.) ne yaparsanız (hepsinden) hakkıyla haberdârdır.” (Âl-i İmran s. 180)
Cimriliğin sebebi mal sevgisidir ki bu sevgi toplayıp sadaka vermek, bedenin kıvamını sağlamak ve bir vecibeyi yerine getirmek için değildir.
Mal sevgisi, harama tevessül içinse, haramdır. Helâle tevessül için ise haram değildir fakat beğenilir şey değildir. Cenâb-ı Allâh buyuruyor ki: “Mallarınız, evlâdınız herhalde sizin için bir imtihandır. Allâh ise, büyük mükâfat O’nun yanındadır.” (Teğâbün s. 15)


(İmâm-ı Birgivî, Tarikât-ı Muhammediyye, 225.s.)