Tabiin Hadis İlmine Olan İştiyakı

Tabiin Hadis İlmine Olan İştiyakı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.


Atâ (rh.a.) der ki: “Câbir (r.a.)’in yanında bulunuyorduk. O da bize hadis aktarırdı. Dışarı çıktığımızda onun aktardığı hadisleri müzâkere ederdik, Ebû Zübeyr (rh.a.) hadisi en iyi ezberleyenimizdi.” (Darimî) Leys b. Sa’d (rh.a.) anlatıyor: “Bir gece yatsıdan sonra İbn-i Şihâb abdestli olduğu halde oturup bir hadisi müzâkere etmeye başladı. Bu durum şafak sökünceye kadar devam etti.” (Darimî)


İsmail b. Recâ (rh.a.) der ki: “Biz çocukları toplar onlara hadis rivâyet ederdik.” (İbn-i Ebi Hayseme) Ameş (rh.a.) anlatıyor: “İsmail b. Recâ sibyanü’l-kuttâb (öğrenim çağındaki) çocukları toplar onlara hadis öğreterek, ezberlediği hadisleri pekiştirmeye çalışırdı.” (Darimî) Ebû Nadre (rh.a.) der ki: “Biz İmran b. Husayn’ın yanında hadis müzakere ederdik.” (Beyhakî) Abdullah b. Şeddâd (rh.a.), Abdurrahman b. Ebi Leylâ (rh.a.)’e şöyle der: “Allâh (c.c.)’un râhmeti üzerine olsun. Benim göğsümde ölmüş bulunan birçok hadisi ihyâ ettin.” (Darimî) İsmail b. Ebi Halid (rh.a.) der ki: “Şa’bî, Ebû Derdâ, İbrahim ve arkadaşlarımız mescitte bir araya gelip, hadis müzakere ederlerdi. Hakkında rivayet bulunmayan bir şeyle karşılaştıklarında gözlerini İbrahim’e çevirirlerdi.” (er-Razî)


Ebu’l-Âliye şöyle der: “Resûlullâh (s.a.v.)’den bir hadis naklettiğinizde onu ezberleyin.” (Hatib) Evzâî (rh.a.), Zührî (rh.a.)’in şöyle dediğini nakleder: “İlmin afeti onu unutmak ve müzakereyi terketmektir.” (Darimî) Habîb b. Ebi Sabit (rh.a.), Talak b. Habîb (rh.a.)’in şöyle dediğini rivâyet eder: “Hadisi müzakere ediniz. Zira hadisler, birbirine canlılık katar.” (Hatîb) İbrahim (rh.a.), Alkame (rh.a.)’in şöyle dediğini nakleder: “Hadisi müzakere edin. Zira hadisin hayatı onu müzakere etmeye bağlıdır.” (Darimî)


(Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, 81-82.s.)