Salavatı Şerife

Salavatı Şerife. Peygamber Efendimiz “Kim, Bu Salâvatı Şerîfeyi bir def’a okursa, bana on iki bin salâvat getirmiş olur” Buyurmuştur.

Hadîs-i şerîfte: “KİM, BU SALÂVAT-I ŞERÎFEYİ BİR DEF’A OKURSA, BANA ON İKİ BİN SALÂVAT GETİRMİŞ OLUR” buyurulmuştur.
“Allâhümme salli ‘alâ Muhammedi’n-nebiyyi ‘adede men sallâ ‘aleyhi mine’l-ahyâri ve ‘adede men lem yusalli ‘aleyhi mine’l-esrâri ve ‘adede gatarâti’l-emtâri ve ‘adede evrâgi’l-eşcâri ve ‘adede enfâsi’l-müstağfirîne bi’l-eshâri ve ‘adede mâ-kâne ve mâ-yekûnu ilâ yevmi’l-haşri ve’l-garâri ve salli ‘aleyhi mâ-te‘âgabe’l-leylü ve’n-nehâr. Ve salli ‘aleyhi ma’htelefe’l-melevâni ve te‘âgabe’l-‘asrâni ve kerrera’l-cedîdâni ve’stagbele’l-fergadâni ve ‘adede emvâci’l-bihâri ve ‘adede’r-rimâli ve’l-ğifâr. Ve belliğ rûhahû ve ervâha ehli beytihi minne’t-tehiyyete ve’t-teslîme ve ‘alâ cemî‘i’l-enbiyâi ve’l-mürselîne ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn. Allâhümme salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammedin bi ‘adedi külli zerratin elfe elfi merratin. Allâhümme salli ‘alâ Muhammedi’n-nebiyyi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Sübbûhun kuddûsun rabbunâ ve rabbu’l-melâiketi ve’r-rûh. Rabbi’ğfir ve’rham va‘fu ve tekerram ve tecâvez ‘ammâ ta‘lemu inneke ta‘lemu mâ-lâ na‘lemu inneke ente’llâhu’l- e‘azzu’l-ekram.”
Türkçe Anlamı: “Allâhım! Nebî olan Hz. Muhammed üzerine seçkin kulların salât ettiği kadar salât olsun. Şerlilerin salât etmediği kadar salât olsun. Seherlerde istiğfar getirenlerin nefesleri sayısınca, ağaçların yaprakları, yağmurların damlaları sayısınca, haşr ve karar gününe kadar olanların ve olacakların sayısınca Efendimiz’e salât olsun. Gece ve gündüzün ardı ardına gittiği sürece, zaman devam ettiği sürece, O’na salât ve selâm olsun. Denizdeki dalgalar sayısınca, kumlar sayısınca Efendimiz’e salât olsun. O’nun rûhuna ve ehl-i beytinin rûhlarına ve tüm Peygamberlere bizden selâmlar ulaştır. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur. Allâhım! Zerreler adedince ve milyonlarca kez Efendimiz Hz. Muhammed’e ve âline salât ve selâm olsun. O’na, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle. Bizim ve tüm meleklerin Rabbi olan Allâhım! Seni tüm noksanlıklardan tenzîh ederim. Rabbim beni afvet, bana merhamet et ve bildiğin tüm hatâlarımı bağışla.”
(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.129-130)