Rızkı Artıran Vesileler

Rızkı Artıran Vesileler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz
“Ey insanlar! Sizi cennete yakınlaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki ben onu size emretmiş olmayayım ve sizi cehenneme yaklaştıracak, cennetten uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki onu sizden nehyetmeyeyim. Rûhu’l-Emîn (Cebrâîl (a.s.), rızkıma tam olarak kavuşmadıkça nefsimin ölmeyeceğini kalbime soktu. Allâh (c.c.)’dan korkun ve rızk aramayı güzel yapın. Onun gecikmesi birtakım günahlarla sizi Allâh (c.c.)’a isyâna sevketmesin. Çünkü Allâh (c.c.) katındakilere ancak O’na itâatle ulaşılabilir.” (Beyhakî)
“Kadınları nikâhlayın. Şübhesiz onlar size mal getirecektir.” (Deylemî)
“İktisad eden fakîrleşmez.” (Tâberânî) “Geçimde tutumluluk bir kısım ticaretten daha hayırlıdır.” (Dârekutnî)
“Yolculuk yapın, sıhhat bulun ve zengînleşin.” (Beyhâkî) “Misafir, rızkıyla gelir, kavmin günahıyla gider ve onların günahlarını azaltır.” (Deylemî)
“Allâh (c.c.) kime bir nimet verirse çokça “el-hamdü lillâh” deyip Allâh (c.c.)’a hamdetsin. Kimin günâhı çoğalırsa (bazı rivâyetlerde kaygısı, gamı artarsa) “estağfirullâh” deyip Allâh (c.c.)’dan bağışlanmayı dilesin. Kimin de rızkı geciktirilirse çokça “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” desin.” (Taberânî) “Bir kimse istiğfâra devam ederse Allâh (c.c.) ona her darlıktan bir çıkış yolu verir, her kaygıdan âzâd eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” (Tirmizî)
“Vâkıâ sûresi zengînlik sûresidir. Onu okuyun ve çocuklarınıza öğretin.” (İ. Merduyye) “Kadınlarınıza Vâkıa sûresini öğretiniz. Şübhesiz o, zengînlik suresidir.” (Deylemî) Ümmü Seleme (r.anhâ)’nın rivâyet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) sabah namâzından sonra şöyle duâ ederdi: “Allâhım senden temiz rızık, faydalı ilim ve makbûl amel dilerim.” (Ahmed b. Hanbel)