Organ Nakli ve Estetik

Organ Nakli ve Estetik. Organ nakli, haram fiilleri ihtiva eden bir ameliyeler bütünü olup Allâh (c.c.)’un yarattığı heyet ve suretin değiştirilmesinin haram ve yasak olması dolayısıyla caiz değildir.


Organlar üzerindeki tasarruf yetkisi yalnızca Allâh (c.c.)’a aittir. Organ nakli Allâh (c.c.)’un haklarından bir hakta, O’nun izni ya da emri olmaksızın tasarrufta bulunmak olduğundan haramdır. Allâh (c.c.) insanlara bedenlerinin mülkiyetini, onların bir kısmından ferâğat etme, satma-zarar verme gibi hakları vermemiş, üstelik bu fiilleri haram da kılmıştır.

Organ nakli, bu haram fiilleri ihtivâ eden bir ameliyeler bütünüdür. Diğer taraftan İslâm hukukundaki eşyâda asıl olanın mubâhlık oluşu, zarûret ve tedâvînin gerekliliği vb. kâideler Allâh (c.c.)’un haklarından birisine müdâhale edilmesinde bir sığınak ve dayanak olamazlar.

Zarûretlerin mahzurlu şeyleri mubâh kılacağı kaidesi hayatın ya da organlardan birisinin telef olmasını engellenmek için meşru kılınmıştır. Zarûret hâlinde bir kısım haramlar işlenebilir. Ama zarûret müessesesi bir insanın hesâbına diğer bir insanın hayatına son verilebilmesi ya da uzuvlarından birisinin alınıp başka bir insana monte edilmesine meşrûiyet delili olamaz. İnsan bedenindeki Allâh (c.c.)’un yarattığı hey’etin değiştirilmesi haramdır.

Organ nakli de Allâh (c.c.)’un yarattığı bir bedeni değiştirmektir. Kur’ân-ı Kerîm de Allâh (c.c.)’un yarattığının değiştirilmesinden şeytanın dilinden şöylece bahsedilmektedir; “Onları sapıtacağım, emeller vereceğim, onlara emredeceğim ve hayvanların kulaklarını delecekler. Onlara emredeceğim ve Allâh (c.c.)’un yarattığını değiştirecekler. Kim Allâh (c.c.)’u terkedip şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir hüsrâna uğramış olur.” (Nisâ s. 119) Her ne kadar nüzul sebebi hayvanların gözlerinin oyulması ve kulaklarının yarılması üzerine ise de âyet-i kerime bedenlerin üzerinde Allâh (c.c.)’un yarattığı heyet ve sûretin değiştirilmesinin haram ve yasak olduğunu ifâde etmektedir.

Usûl-u Fıkıh’ta da kabûl edildiği gibi esâs plan söz konusu âyetin ifâde ettiği hükmün genelliğidir ve burada sebebin husûsîliğine bakılmaz. Bu genel hüküm Allâh Resûlü (s.a.v.)’in sözleriyle de teyid edilmiştir: “Allâh (c.c.), vücûtlarına dövme yaptıranlara ve dövme yapanlara kaş vb. tüylerini aldıranlara, güzellik için dişlerinin arasını açtıranlara ve Allâh’ın yarattığı hey’eti bozup değiştirenlere la‘net etmiştir.” (Buhârî)


(Muhammed Önder,İslâm Fıkhında Organ Naklinin Hükmü, 36.s.)