Kur’ân’ı Hangi Sıklıkla Hatmetmeli?

Kur’ân’ı Hangi Sıklıkla Hatmetmeli? Kays b. Ebi Sa’saa (r.a.)’in şöyle dediği rivâyet edilir: Kays: “Ya Resûlullâh, Kur’ân’ı ne kadar sürede hatmedeyim” diye sorunca Resûlullâh (s.a.v.); “on beş günde bir” diye cevap verdi. Bundan daha kısa sürede hatmedebileceğimi söylediğim zaman; “öyleyse haftada bir hatmet” buyurdu.

Kur’ân’ın devamlı tilâveti ve çokça okunması müstehaptır. Allâhü Te‘âlâ, Kur’ân tilâvetini âdet edinenleri “gece saatlerinde Allâh (c.c.)’un âyetlerini okurlar” âyetiyle övmektedir.
İbn Ömer (r.a.)’dan şu hadis nakledilmiştir: “Haset sadece iki şeyde caizdir. Birisi, Allâh (c.c.) kendisine Kur’ân okuma nimetini vermiştir. O da gece gündüz Kur’ân okur. Diğeri ise Allâh (c.c.) kendisine mal vermiştir O da malı gece gündüz Allâh (c.c.) yolunda harcar.” (Müslim) İbn Mesud (r.a.)’dan rivâyet edilmiştir: “Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okuyana bir hasene verilir. Bir hasene on sevab değerindedir.”
Selefin Kur’ân okuma miktarı hususunda çeşitli uygulamaları vardı. Kur’ân’ın çokça tilâveti meselesinde günümüze birçok rivâyet ulaşmıştır. Kur’ân’ı dört, beş, altı ve yedi günde bir hatmedenler de olmuştur ki bu en güzel ve doğru olandır. Sahabenin ve tabiin (r.a.e.)’in çoğu böyle yaparlardı.
Kays b. Ebi Sa’saa (r.a.)’in şöyle dediği rivâyet edilir: Kays: “Ya Resûlullâh, Kur’ân’ı ne kadar sürede hatmedeyim” diye sorunca Resûlullâh (s.a.v.); “on beş günde bir” diye cevap verdi. Bundan daha kısa sürede hatmedebileceğimi söylediğim zaman; “öyleyse haftada bir hatmet” buyurdu.
Abdullah b. Ömer (r.a.)’dan rivâyet edilir ki: “Resûlullâh (s.a.v.)’e: “Kur’ân’ı ne kadar günde hatmedelim” diye sorulunca o da: “Kırk günde” diye cevap vermiştir. Yine Kur’ân sekiz veya on günde, bir veya iki ayda hatmedenler de olmuştur. Mekhûl b. Ebî Müslim (r.a.)’in şöyle dediği rivâyet edilir: “Sahâbe (r.a.e.)’den güçlü olanlar yedi günde, bazıları bir ay, bazıları iki ay, bazıları da daha uzun bir zamanda hatim yaparlardı.”
Ebû Hanîfe (r.a.) şöyle demiştir: “Kim senede iki defa Kur’ân-ı hatmederse, hakkını vermiş olur. Çünkü Resûlullâh (s.a.v.) vefât edeceği sene Kur’ân’ı Cibril (a.s.)’a iki kere arzetmişti (hatmetmişti).” Ahmet b. Hanbel (r.âleyh): “Özürsüz Kur’ân hatminin kırk günü aşması mekruhtur” demiştir.
(İmâm Suyuti, İtkan Muhtasarı, s.34)