Geceleri Kuranı Kerim Okumanın Fazileti

Geceleri Kuranı Kerim Okumanın Fazileti. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle geçmektedir: “Gece vâkitleri Allâh (c.c.)’un ayetlerini okurlar ve onlar secdeye kapanırlar, namaz kılarlar.”

Abdullah İbn-i Amr (r.a.)’dan, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Oruç ve Kur’ân kul için şefaat edecekler. Oruç diyecek ki; “Ey Allâh’ım, ben onu gündüz yemek, içmekten alıkoydum. Onun hakkında benim şefaatimi kabul eyle.” Kur’ân da, “Ben onu geceleri uyumaktan alıkoydum. Onun hakkında benim şefaatimi kabul eyle” diyecektir. Sonunda ikisinin de şefaati kabul edilecektir.” (Ahmed ibn-i Ebiddunyâ)
Bizzat Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle geçmektedir: “Gece vâkitleri Allâh (c.c.)’un ayetlerini okurlar ve onlar secdeye kapanırlar, namaz kılarlar.” (Âl-i İmran s. 113)
Ebû Hûreyre (r.a.)’dan, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim bir gecede Kur’ân-ı Kerîm’den on âyet okursa o gece gâfillerden sayılmaz.” (Hâkim)
Kişi okunması birkaç dakika süren on ayeti okumakla bütün gece gafletten kurtulmuş oluyor. Bundan daha üstün hangi fazîlet olabilir. Hasan-ı Basri (r.âleyh), Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Gece vakti yüz âyet okuyan kimse Kur’ân-ı Kerîm’in kendisinden hak talep etmesinden kurtulur. İki yüz ayet okuyan kimseye bütün geceyi ibâdetle geçirme sevâbı verilir.”
(Muhammed Zekeriyya Kandehlevî, Fezail-i A’mal, s.61-63)


Pratik Fıkhi Bilgiler


SUAL: Hz. Muaviye (r.a.)’e söven kafir olur mu?
CEVAP: Hanefilerin çoğunluğu bir kimsenin sahabeye sövmeyi, onlarla alay etmeyi, onları küçümsemeyi helâl görüp bu fiilleri işleyecek olursa kâfir, helâl görmeden işleyecek olursa fâsık olacağını söylemiştir. Ancak bazı Hanefi fakihleri, aynı sözler Hz. Ebû Bekir ve Ömer için söylenirse, söyleyenin dinden çıkacağını söylemişlerdir. İmam Mâlik, Hz. Peygamber’e sövenin öldürülmesi, Ashâb (r.a.e.)’e sövenin ise tedib amacıyla cezalandırılması gerektiği kanaatindedir. Ahmed b. Hanbel’e göre ise, sahâbeden birine söven kimse şiddetli bir şekilde dövülür.
(İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar, c.3, s.293)