(Ramazân ayının başında veyâ ortasında veyâ sonunda
üç kere okunacak dua.)
“Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Allâhü Râbbün ahadün samedün ferdün li’l-‘âlemîne,
nebîyyinâ Muhammedin erselehu mübeşşiran. Li’l-kâfirîne
münzirûne münzîran mine’n-nâri ve münziran nebîyyinâ
Muhammedün ahadün, hâmidün ve kâsimun ve şâhidün
li’l-mü’minîne ve kâimun nebîyyinâ Muhammedün vehüve
nebîyyü’l- Mustafâ salla’llâhu Te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem.
Ve’l-imâmu’l-murtezâ, ve’r-resûlü’l- müctebâ, nebîyyinâ
Muhammedün hüve’r-resûlü’l-murselü, sâhibu’l-kitâbi,
münziru ve’l-kitâbu’l-mecdü, nebîyyinâ Muhammedün
sâhibu’l-livâ’i ve’l-minberi ve’l-burâki’l- ezheri ve’r-rızâ’i
ve’l-kevseri nebîyyinâ Muhammedün ve zeynü’l-cinâni Ahmedün,
‘abdun mutî‘un, ‘âdilün, ‘abdun, cevâdün, nâfi‘un,
li’l- müşrikîne kâilün, nebîyyinâ Muhammedün ve şefî‘unâ
Muhammedün ve resûlünâ Muhammedün fahrun lenâ Muhammedün
hayrun li’l-’âlemîne şefî‘un li’l-müznibîne ve’lmücrimîne,
nebîyyinâ Muhammedün ihtârahu ve erselehu
fî hâlkıhî şerrafehu, yuhibbuhu nebîyyinâ Muhammedün
salla’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî
ecma‘îne bi-rahmetike yâ erhame’r- râhimîn.”
Ramazân-ı Şerîf’te Okunacak duâlar:
İlk on (10) gün: “Yâ erhame’r- râhimîn”
İkinci on (10) gün: “Yâ ğaffârü’z- zünûb”
Son on (10) gün: “Yâ ‘atîga’r- rigâb”
1. Îkâz: Bu duâlar günde en az yüz (100) def‘a okunmalıdır.
2. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gecesi Fetih Sûresi
okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve musîbetlerden biizni’llâhi
Te‘âlâ muhâfaza olunur.
3. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin yirmi üçüncü (23.) gecesi Sûre-i
Ankebût ve Sûre-i Rûm okunur.
4. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gününde 363 (üç
yüz altmış üç) İhlâs-ı şerîf okunur.
(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, 42.s)