Din Adamı Nerede Yetişmez?

Din Adamı Nerede Yetişmez? başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
“Devlete bağlı din” sisteminde, din kendi sahasındaki işlerde bile politikadan direktif alma mecburiyetindedir. Ve devlet adamları din üzerinde en üstün söz ve salâhiyet sahibidir. Lâik devletin yetiştirdiği ilâhiyatçı, din felsefesi, dinler tarihi ve din sosyolojisi öğrenmiş bir mütehassıs veya filozoftur, fakat din adamı değildir.
Din adamı ise, her şeyden evvel zühd-ü takvâ sahibi olmuş bir dindardır. Bunlardan biri hakkıyla inanmış, öbürü ise sadece iman üzerinde zekâ oyunu oynamayı öğrenmiştir.
Maarif Vekâletine bağlı ve onun murakabesi altında yahut bugün üniversite camiası içerisindeki bir İlahiyat Fakültesinde, itiraf ederim ki, Yüksek İlâhiyat felsefecisi ve sosyoloğu yetişebilir. Fakat din mütehassısı, din adamı ve âlimi asla yetişmez.
Çünkü tekrar edelim ki din mütehassısı her şeyden evvela halis bir dindardır, zahid ve müttekidir.
Şurası muhakkaktır ki, dünyanın hiçbir yerinde, laik üniversite çatısı altındaki İlahiyat Fakültelerinde hakiki din adamı ve âlimi yetişmemiştir. Elbette yetişemez ve bunun yetişmemesine değil, yetişmesine hayret edilse yeridir. Kayalıkta pirinç bitmez.”
(Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, Din ve Lâiklik)

Pratik Fıkhî Bilgiler

SUAL: Yemek yerken susmak caiz midir?
CEVAP: Toplumda yanlış bilinen bir şey de “yemek yerken konuşulmaz” sözüdür. Oysaki tam tersine yemek yerken konuşmak daha evladır (daha iyidir).Mecûsiye benzemekten dolayı, yemek yerken susmak mekruhtur. Yemek yenilirken susulmaz; fakat, iyi şeyler konuşulur ve iyi adamlardan bahsedilir. (Fetavâyi Hindiyye)