Cennete Girecek Hayvan Türleri

Cennete Girecek Hayvan Türleri. Rivâyetlere göre, Hz. Salih (a.s.)’ın Devesi, Hz. Süleyman (a.s.)’ın Hüdhüd’ü ve Karınca’sı, Ashâb-ı Kehf’in Köpeği… gibi bazı hayvanlar, ruh ve cesetleriyle birlikte cennete gireceklerdir.

Hayvanların şuuru olmadığından cennette yapacakları bir vazifeleri de yoktur. Cehenneme gitmeleri halinde ise, hılkatları itibariyle sıkıntı çekmeleri kaçınılmaz olduğundan oraya gitmeleri de ilahî râhmete muvafık değildir. Bir tek çaresi kalır ki, o da yaratıldıkları toprağa tekrar dönmeleridir ki, öyle de olacaklardır.
Rivâyetlere göre, Hz. Salih (a.s.)’ın Devesi, Hz. Süleyman (a.s.)’ın Hüdhüd’ü ve Karınca’sı, Ashâb-ı Kehf’in Köpeği… gibi bazı hayvanlar, ruh ve cesetleriyle birlikte cennete gireceklerdir. Bu husustan da bizim için çıkarılacak dersler vardır. Aklı olmayan bir hayvanın hissiyatı ile yaptığı bir iyiliği dahi zayi etmeyen Hz. Allâh (c.c.), elbette ki insanların da hiçbir amelini zayi etmeyecek ve muhakkak mükâfatını verecektir.
İşte müstesna olarak cennete girecek 10 hayvan şunlardır:

 1. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in devesi Kusva. Mekke’den Medine’ye onun sırtında hicret etmişlerdi,
 2. Salih (a.s.)’ın devesi,
 3. Musa (a.s.)’ın keçisi,
 4. İbrahim (a.s.)’ın danası,
 5. İsmail (a.s.)’ın koçu,
 6. Yunus (a.s.)’ın balığı,
 7. Üzeyr (a.s.)’ın merkebi,
 8. Süleyman (a.s.)’ın karıncası,
 9. Ve yine Süleyman (a.s.)’ın Belkıs’a gönderdiği Hüdhüd,
 10. Ashâb-ı Kehf’in Kıtmir’i (köpeği).
  Bu hayvanların, cennete koç şeklinde gireceği bildirilmiştir… (Bkz. el-Gazali, Mişkâtül-Envâr; İmamzade Muhammed el-Buhâri, Şir’atü’l-İslâm Şerhi)
  (Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, 5.c., 226.s.; Kurtubî, Tefsir, 1.c., 372.s.)