40 Hadisi Şerif (21-40)

40 Hadisi Şerif (21-40) başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
21. “Kabir azâbının çoğu sidikten temizlenmeye ehemmiyet vermemektendir.” (İbn-i Mâce, Nesâî)
22. “Dişleri misvâk ile temizlemek ölümden başka bütün hastalıkların mühim bir kısmına şifâdır.” (Keşfü’l Hafâ)
23. “Ömrü uzun ve ameli, hareketi, işi ve ibâdeti güzel olan kimseye ne mutlu.” (Tâberânî)
24. “Amellerin Allâh’a en sevgilisi, az da olsa devâmlı olanıdır.” (Buhârî)
25. “Namâzda safları iyi doğrultunuz, yani bir hizada ve muntazam tutunuz.” (Müslim)
26. “Sizden biriniz mescide girdiği zamân iki rekât namâz kılmadıkça oturmasın.” (Müslim)
27. “Mü’mine öldükten sonra verilecek ilk hediye, cenâze namâzını kılan kimsenin Allâh’dan meyyit için mağfiret dilemesidir.” (Deylemî)
28. “Herşeyin bir zekâtı vardır. Cesedin zekâtı da oruçtur.” (İbn-i Mâce)
29. “Kim Ramazân’ın son on gününde itikaf ederse iki hacc ve iki umre sevâbı alır.” (Suyûtî, Durru’l Mensûr)
30. “Malının zekâtını ödediğin zamân artık üzerinde olan borcunu yerine getirmiş olursun.” (Buhârî)
31. “Sadaka vereceğin zamân geciktirme.” (Müsned)
32. “Sadakaların en fazîletlisi su içirmek ve su hayrı yapmaktır.” (Ahmed b. Hanbel)
33. “Allâh’ın elçisi üçtür: 1. Gazâ eden (Düşmanla savaşan), 2. Hacceden, 3. Umre yapan.” (Nesâî)
34. “Cennet gâzîlerin kullandığı kılınçların gölgesi altındadır.” (Buhârî)
35. “Mü’minlerin amellerinin en fazîletlisi, Allâh yolunda savaşmaktır.” (İbn-i Asâkir)
36. “Harb bir hud’adır (hîledir). (Müslim)
37. “Evlenininiz, çoğalınız çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihâr edeceğim.” (Beyhâkî)
38. “Yetimi himaye eden cennette şöylece benimle berâberdir.” (Efendimiz (s.a.v.) ‘hâkezâ’ buyururken mübârek şehâdet ve orta parmaklarını aralıklı açarak göstermişlerdir.) (Buhârî)
39. “Helâlinden kazanmak hak yolunda yapılan muharebe kadar ecirlidir.” (Deylemî)
40. “Mü’minin en fazîletlisi, ahlâkı en güzel olanıdır.” (Buhârî)
Not: Hadîs-i Şerîf’ler Muhterem Ömer Muhammed Öztürk tarafından derlenmiştir.