40 Hadisi Şerif (1-20)

40 Hadisi Şerif (1-20)
Nebî (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Ümmetime kim dini ile alâkalı kırk Hadîs ezberler/ezberletirse, Allâh (c.c.) onu kıyâmet gününde fakîhler ve âlimler zümresine dahil eder.” (İbnu’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, c.1, s.120)
1. “Bütün semâvî kitâbların anahtarı, Besmele-i Şerîf’tir.” (Câmi‘u’s-Sağîr)
2. “Cenâb-ı Hakk’ın ni’metlerine şükür, o ni’metin zevâline emandır (elden gitmesine güvencedir).” (Deylemî)
3. “Sizden bana en yakın olan kimse, bana çokça salevât getirendir.” (Câmi‘u’s-Sağîr)
4. “Cenâb-ı Allâh amelsiz îmânı ve îmânsız ameli kabûl buyurmaz.” (Menâvî)
5. “Ameller niyetlere göredir.” (Menâvî)
6. “Kişi sevdiği ile berâberdir.” (Buhârî, Müslim)
7. “Ahiret saâdeti için çalışanlara Cenâb-ı Hakk dünya saâdetini de ihsân buyururlar.” (Deylemî)
8. “Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını kazanmak için beslenen güzel niyet, sâhibini cennete dâhil eder.” (Deylemî)
9. “İbâdetini riyâ, garaz ve ivazdan hâlis et. Bu hâlde az bir amel senin için kâfîdir.” (Menâvî)
10. “Lisân ile kalb bir olmadıkça hiçbir kul, Mü’min-i kâmil olmaz.” (Kenzü’l İrfân)
11. “Temizliğe itinâ ve devâmlılık, insanı tam bir îmânâ davet eder.” (Tâberânî)
12. “Sizden birisi abdestli bulunmak niyetiyle abdest alırsa, abdesti bozulmadıkça namâzda bulunmuş gibi ecir alır.” (Menâvî)
13. “İlmi kitâbetle; yani yazarak bağlayın.” (Tirmîzî)
14. “Kim bir hayra delâlet ederse onu işleyen gibi ecir alır.” (Beyhakî)
15. “Deveni bağla, ondan sonra Allâh”a tevekkül et.” (Tirmîzî)
16. “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere peygamber ba’s olundum (peygamber olarak gönderildim).” (Buhârî)
17. “Zenginlik arazi ve mal çokluğundan ibâret değildir. Asıl zengînlik kalb zengînliği yani kanaattir.” (Müslim)
18. “İşlerin hayırlısı ortalarıdır. Yani ifrât ve tefrîtten âzâde (aşırılıklardan uzak), mu’tedil olandır.” (Beyhâkî)
19. “Canının her istediğini yemek de isrâf cümlesindendir.” (Ebû Dâvûd)
20. “Sizden herhangi biriniz Cumâ namâzına gideceği zamân gusletsin.” (Buhârî, Müslim)