Kur’ân-ı Kerim’de mağfiret dilemenin, yani istiğfar etmenin, rızkın ve yağmurun indirilmesine sebep olacağına dâir deliller vardır.
İbn Subayh dedi ki: Bir kişi el-Hasen’e kuraklıktan şikayet etti. Ona: Al lah’tan mağfiret dile, dedi. Bir diğeri ona fakirlikten şikayet etti, ona da: Al lah’tan mağfiret dile, dedi. Bir başka kişi ona: Allah’a dua et de bana bir oğul ihsan etsin dedi, ona da: Allah’tan mağfiret dile, dedi. Bir başkası bahçesin deki kuraklıktan ona şikayet etti, ona da: Allah’tan mağfiret dile, dedi. Biz böyle demesinin sebebini ona sorduk, o da: Ben kendiliğimden bir şey söylemedim, çünkü yüce Allah şöyle buyuruyor: “Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü O, çok mağfiret edicidir. Böylece O, üzerinize semayı (yağmuru) bol bol salıverir. Mallarla, oğullarla size yardım eder. Size bağ lar, bahçeler verir ve sizin için nehirler akıtır” (Nûh s.10-11-12)
Şa’bî (r.a.) şöyle demiştir: Hz. Ömer (r.a.) yağmur duasına çıktı. Geri dönünceye kadar mağ firet dilemekten başka bir şey yapmadı. Onlara yağmur yağdırılınca, yanın da bulunanlar: Biz senin yağmur için dua ettiğini görmedik, dediler. O da: Ben kendisi sebebiyle yağmurun yağdırılması istenen semanın yağmur yağdırma sebeblerinin tümünü zikrederek yağmur talebinde bulundum dedikten sonra: “Rabbinizden mağfiret di leyin. Çünkü O, çok mağfiret edicidir. Böylece O, üzerinize semayı (yağmuru) bol bol salıverir. Mallarla, oğullarla size yardım eder. Size bağ lar, bahçeler verir ve sizin için nehirler akıtır” âyetlerini okudu
(Bu ayette, Allah (c.c.)’ya istiğfar ederek yani ondan bağışlanma dileyerek mal ve evlada kavuşulacağı beyan edilmiştir.
Bu sebeple islam büyükleri, çocuk isteyen kişinin günde 700 defa “estağfirullah el azîm ve etûbü ileyk” istiğfârına devam etmelerinin uygun olacağını söylemişlerdir.)
(İmam Kurtubi,  Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’an, c. 18, s. 48)