Üseyyid bin Hudayr bin Simâk el-Ensârî (Radıyallahu anh)’in künyesi “Ebû Yahya”dır rüesâ-yı Ensâr’dandır.
Emr-i hılâfetin tekarrürü esnâsında “Bizden bir emir ve sizden bir emir olsun” sözüne gidildiği takdirde emârete Hazrecîlerden Sa’d ibn-i Ubâde namzed olduğu gibi Evsîlerden de bu zât-ı âlî kadir namzed idi.
Vakt-i Cahiliyye’de Hazrec ile Evs arasında vuku bulan harblerde babası Hudayr, Evs’in yegâne fârisi bulunuyordu. Üseyyid (Radıyallahu anh) de vak’a-i Buâs’da Evsîlerin reîsi idi.
Huneyn Gazâsı bozgunluğunda Üseyyid (Radıyallahu anh) kendi kabîle firârîlerine:
“Yâ Evs!” diye nidâ etdiğinde Evsîler sür’atle icâbetle mutâvaat göstermişlerdir.
İslâm’ı Mus’ab bin Umeyr (Radıyallahu anh) delâletiyle Akabe-i Ûlâ bey’atından sonra Medîne-i Münevvere’de vuku bulmuşdur. Sâbikıyndandır.
Hazret-i Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz Zeyd ibn-i Hârise (R.A.) ile beynlerinde muâhât icrâ buyurmuşlardı.
Kendileri ukalâ-yı kamilînden ve ehl’i re’y zevâtdan idi. Ebû Bekir (R.A.)’in hilâfeti için bey’atda Cenâb-ı Üseyd’in eser-i azîmi olmuşdur.
Feth-i Mekke seferinde Mevkib-i Hümâyûn’da Sultân’ül-Enbiyâ (Sallallahu Teâlâ aleyhi ve sellem) Efendimiz’in sağ câniblerinde Ebû Bekir (Radıyallahu anh) ve sol câniblerinde bu zât-ı âlî-kadir bulunmuşdur. Hazret-i Ebû Bekir (Radıyallahu anh) hılâfeti zamanında Üseyyid bin Hudayr (Radıyallahu anh)’e ziyâde hürmet ve mürâât buyururlardı.
Üseyyid bin Hudayr (Radıyallahu anh) kırâat-i Kur’an’da sadâ cihetiyle ahsen-i nâs idi.
Ümm’ül-müminîn Hazret-i Âişe (Radıyallahu anhâ)’dan mervîdir ki:
“-Ensârdan üç zât vardır, fazl cihetiyle kendilerinin fevkinde kimse sayılmazdı, üçü de benî Abd’il-Eşhel’dendir: Sa’d ibn-i Muâz, Üseyyid bin Hudayr ve Abbâd bin Bişr buyurmuşlardır.
Resûl-i Ekrem (Sallallahu Teâlâ aleyhi ve sellem) Efendimiz:
“Üseyyid bin Hudayr iyi insandır” diye senâ etmişdir.
(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (K.S.), Ashâb-ı Kirâm (R.A.), S. 215)