Hadislerde de meşhur olmuştur ki bu sûreyi okumaktan, kastedilen şudur: Bütün şeriatların ve ibâdetlerin en
önemli ve şerefli hedefi, Allah’ın zâtını, sıfatlarını ve fiillerini bilmektir. Bu sûre de, Allah’ın zâtını bilme konusunu ihtiva etmektedir. Binâenaleyh İhlâs Sûresi, Kur’ân’ın üçte birine denk olmuş olur. Hz. Peygamber (s.a.v.) “Kim “Kulhüvallahu ehad” sûresini bir kere okursa, Allah’a meleklere, kitablara ve peygamberlere inanan kimseye verilen mükafat gibi bir mükafaat verilir ve yine ona yüz şehid ecri verilir.” Rivâyet edildiğine göre, Cebrail (a.s) Hz.Peygamber (s.a.v.) ile birlikte iken, Ebû Zerri’l-Gifâri (r.a) geldi. Cebrail (a.s), “Ebû Zerr geldi” dedi. Bunun üzerine, Hz. Peygamber (s.a.v.), “Onu tanıyor musun?” diye sordu. Cebrail (a.s) da, “O, bizim yanımızda, sizin yanınızdakinden daha meşhur” dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.), “Bu fazîlete ne sayede ulaştı?” diye sordu. Cebrail (a.s), “Kendisini küçük gördüğü ve kulhüvallahu ehad süresini çok okuduğu için” cevabını verdi. Sehl b. Sa’d’den şu rivâyet edilmiştir: “Bir adam, Hz. Peygamber (s.a.s)’e geldi ve ona fakirlikten şikâyet etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) “Evine girdiğin zaman, eğer orada bir kimse varsa ona selam ver. Eğer hiç kimse yoksa kendine selam ver ve bir defa “Kuîhüvallahu ehad” sûresini oku” ( Feyzu’l Kadir 1/341 ) dedi. Adam bunu yaptı ve Allah Teâlâ, onun rızkını, komşularına bile bol bol verecek kadar çoğalttı.” Enes (r.a)’den de şu rivâyet edilmiştir: Bir adam, bütün
namazlarında, “Kulhüvallahu ehad” sûresini okuyordu. Hz. Peygamber (s.a.v.), bunun sebebini sordu. O da, “Ey Allah’ın Resûlü, ben bu sûreyi seviyorum” dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) bunun üzerine, “Senin onu sevmen, seni
cennete sokar buyurdu. (Tirmizi, Fezâil-iKur’ân 11 (5/180)
(Fahreddin er-Razi, Tefsir-i Kebir, c.23 s.553)