Şevval Ayı Altı Gün Orucu ve Şevval Ayında Tutulan Oruç

Şevval ayında Efendimiz (s.a.v)’in vasiyetlerinden biri olan altı gün orucu tutulmalıdır. Bu oruç hakkında detaylı bilgiyi yazımızda sizlere aktarmaya çalışacağız. Şevval ayı orucu hakkındaki bu bilgileri Ömer Öztürk Efendi’nin İbadet Takvimi ve Dualar isimli kitabından istifade ederek hazırladık. Bu kitabın içerisinde Hicri aylara göre dualar; özel günlere göre ve durumlara göre dualar yer almaktadır. Tüm Müslümanların bu kitapla tanışarak istifade etmesini tavsiye ederiz. Şevval ayında tutulan altı gün oruç hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Şevval Ayında Tutulan Altı Gün Oruç

Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de Ramazân orucundan sonra, Şevvâl ayında altı gün oruç tutmamız hakkındadır.

Bu altı günlük oruç, ta’mîr mahiyetinde bir oruçtur. Şöyle ki: Ramazân ayında farz olan oruçlar sırasında, bizlerden çıkan hatâ ve kusûrların, terbiye ve edebimizdeki bozuk yönlerin, farz ve sünnet namâzlarındaki aksaklıkların, ya‘ni eksik veyâ fazla rükû‘ ve secdelerin secde-i sehivle tashîh edilip noksanlığı doldurulduğu gibi, altı günlük oruç da eksik ve bozuk ibâdetlerimizin doldurulmasına yarayan birer ta‘mîr ve telâfi aracıdır, Hadîs-i Şerîf’te: “Her kim Ramazân orucunu tutar ve altı gün de Şevvâl’den ilâve ederse, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur.” (Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn-i Mâce)

Yine Hadîs-i Şerîf’te: “Ramazân bayrâmından sonra altı gün oruç tutan bir kimse, bir seneyi oruç tutmuş gibi olur. Kişi bir iyilikte bulunursa, kendisine bunun on katı verilir.” buyurulmuştur. (İbn-i Mâce ve Nesâî)

Taberânî’nin rivâyetinde şu ziyâde vardır: “Resûlullâh (s.a.v.) böyle buyurduklarında Ebû Eyyûb (r.a.)’in (s.a.v.) Efendimize: “Ey Allâh’ın Resûlü! Tutulacak bir günlük oruç on güne karşı mıdır?” sorusuna (s.a.v.) Efendimiz “Evet!” buyurmuşlardır. Hâfız Münzirî, Taberânî’nin râvîlerinin sahîh olduğunu kaydetmişlerdir.

Altı günlük oruç bayrâmdan sonra arka arkaya tutulabileceği gibi Şevvâl ayının tamâmına yayılarak da tutulabilir. Lâkin pazartesi ve perşembe günleri tutulursa daha makbûl olur. Zîrâ Âişe Sıddîka (r.anhâ) Vâlidemiz: “Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı” buyurdular. “Her ayda üç gün oruç tutmak, bütün hayâtını oruçlu geçirmek gibidir.” (Buhârî, Müslim)

Ebû Ubeyde (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’den şöyle işittiğini söylemiştir: “Oruç, insân için bir kalkandır. İnsan onu delmedikçe…” (Nesâî, İbn-i Mâce, Hâkim, Terğîb ve’t-Terhîb)

Kazanım

Bu orucun faziletinden bahseden yazımızda “Şevval Ayında Oruç Tutulur mu?” sorusuna cevap vermeye çaba gösterdik.

Bir Yorum Bırak