İhyâ Şerhinde yazıyor ki; Selef-i Salihin’in Kur’ân-ı Kerîm’in hatminde çeşitli âdetleri vardı. Bazıları İmâm Şafiî (r.âleyh)’in Ramazan haricinde yaptığı gibi her gün bir hatim indirirlerdi. Bazıları da İmâm Şafiî (r.âleyh)’in yaptığı gibi her gün iki hatim indirirlerdi. Hangisi doğru? Bazı zâtların âdetleri ise günde üç hatim indirmekti. Nitekim tâbiinlerin büyüklerinden sayılan ve Hz. Ömer (r.a.)’in zamanında Mısır’ın fethine iştirâk eden ve Hz. Muaviye (r.a.)’in kısas emiri tayin edilen Süleym bin Ater (r.âleyh de bunlardandı. O her gece Kur’ân-ı Kerîm’i üç defa hatmederdi.

İmâm Nevevi (r.âleyh) el-Ezkâr adlı kitabında şöyle diyor: “Kur’ân-ı Kerîm’i okuma hususunda bize ulaşan en fazla okuma miktarı ibn-ül Kâtib’in amelidir. O Kur’ân’ı günde sekiz kere hatmederdi.” İbn-i Kudâme (r.âleyh) İmâm Ahmed (r.âleyh)’den şöyle rivayet ediyor: “Kur’ân okumanın hiçbir sınırı yoktur. Okuyanın Kur’ân’dan aldığı zevke bağlıdır.”

Tarihçiler İmam-ı Âzam (r.a.) hakkında şöyle naklediyorlar. O, Ramazan ayında Kur’ân-ı Kerîm’i altmış bir defa hatmederdi. Bir hatim gece, bir hatim gündüz, bir hatim de Ramazan boyunca teravihlerde okurdu. Fakat Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Üç günden az zamanda hatmeden tefekkür edemez.” Mecma kitabının yazarı şöyle bir hadis rivayet etmiştir: “Kur’ân-ı Kerîm’i kırk gecede hatmeden çok gecikmiştir.” Bazı alimlerin fetvâsına göre Kur’ân-ı Kerîm ayda bir kere hatmedilmelidir. En güzeli yedi günde bir hatim yapmaktır. Sahâbelerin çoğunun böyle yaptıkları rivayet edilmiştir. Cuma günü başlayıp, her gün Kur’ân-ı Kerîm’den bir menzil okuyarak Perşembe günü bitirmelidir.(Zekeriya Kandehlevi, Fezail-i A’mal)

Bir Yorum Bırak