Seçkin Sahabi: Selman El-Farisi

Seçkin Sahabi: Selman El-Farisi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Ona; İslâm’ın oğlu Selman ve Selman el-Hayr (hayırlı Selman) denilirdi. Aslen Ramehürmüz’lüdür. Önceden Peygamber (s.a.v.)’in gönderileceğini işitmişti. Bunu talep etmek için çıktı, esir edildi ve Medine’de köle olarak satıldı. Kölelik Selman-ı Fârisî (r.a.)’i ilk katıldığı savaş olan Hendek Savaşına kadar alıkoydu. Diğer savaşlara da katıldı. Irak fetihlerinde bulundu. Medain’e vâli olarak görevlendirildi. Selman-ı Fârisî (r.a.) valilik maaşını sadaka olarak dağıtırdı. Sepet örer, elinin emeğiyle kazandığını yerdi.
Buhârî, Sahih’inde Selman-ı Fârisî (r.a.)’dan “On küsur efendide el değiştirdim.” dediğini rivâyet etmiştir. Ez-Zehebî (r.âleyh) şöyle dedi: “Selman (r.a.)’ın yaşı hakkında bulduğum bütün görüşler onun 250 yıldan fazla yaşadığını göstermektedir. İhtilaf bundan fazlasındadır. Bu onun hakkındaki harikulâde hallerden biri olabilir. Buna bir mâni yoktur. Ebu‘ş-Şeyh, Tabakatu’l-Asbahaniyyin adlı eserinde el-Abbas b. Yezid’den şöyle dediğini rivâyet etmiştir: “İlim ehli şöyle diyorlar: Selman (r.a.) 350 sene yaşadı. 250 senesinde şüphe yoktur.”
Ebu Burayde, babasından şöyle rivâyet etmiştir: Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Muhakkak ki Allâh Ashâbımdan şu dördünü sever…” Bunlar arasında Selman (r.a.)’i da zikretmiştir. Süleyman b. El-Mugire’nin, Humeyd b. Hilal’den naklettiğine göre “Peygamber (s.a.v.) Ebu’d-Derda ile Selman arasında kardeşlik kurmuştur.”
Bunun benzerini Buhârî, Ebu Cuhayfe’den kıssa içinde rivâyet etmiştir. Bu kıssada Peygamber (s.a.v.)’in Ebu’d-Derda (r.a.)’e şöyle dediği de geçmiştir: “Selman senden daha fakihtir.” Peygamber (s.a.v.), Selman-ı Fârisî (r.a.) ile ilgili: “Selmân bizdendir, ehl-i beytimizdendir” buyurmuştur. (Buhârî)
Ebû Ubeyd’in kavline göre Selman-ı Fârisî (r.a.) hicri 36 yılında vefât etmiştir.
(İbnu Hacer el-Askalânî, el-İsabe (Seçkin Sahabeler), s.402-404)