Oruçtutacakkimseninsahuryemeğiyemesimüstehâbdır.

Bunun vakti, gecenin sonudur. Alimlerden Ebû’l-Leys (r.h)’a

göre, gecenin son altıda biridir. Resûlullâh (s.a.v.) “Sahur

yiyiniz.  Çünkü  sahurda bereket  vardır”  buyurmuşlardır.

Sahurun geciktirilmesi müstehâb ise de, ikinci fecrin doğup

doğmadığından şübhe edilecek  bir  zamana kadar gecikti-

rilmesi mekruhtur. Seher de, fecirden biraz öncesine kadar

olan vakittir. Fecrin doğuşunda şübheye düşen kimse için

faziletli olan, yiyip içmeyi bırakmaktır. Bununla beraber yiyip

içse, orucu yine tamamdır. Ancak fecirden sonra yiyip içtiği

anlaşılırsa, o zaman kaza etmesi gerekir.

Resûlullâh  (sav.)  “Gece  şuradan  (doğu  tarafı)  gel-

diğinde,  gündüz  şu  taraftan  (batı  tarafı)  gittiğinde  ve

güneş  battığında  oruçlu  olan  kimse  iftar  edebilir”  bu-

yurmuşlardır.” iftarı acele yapmak, yani akşam namazından

önce oruç  açmak müstehâbdır. Böylece oruç  hâli, namazda

kalbin huzuruna engel olmaz. Ebû  Hüreyre (r.a.)’in nakline

göre  Resûlullâh  (s.a.v.)  şöyle  buyurmuşlardır:  “İnsanlar

iftarı geciktirmeden ilk vaktinde yaptıkları sürece bu dîn

hâkim olmaya devam edecektir. Zîrâ yahûdîlerle nasârâ

(hıristiyanlar) iftarlarını geciktiriyorlardı.”

Resûlullâh (sav.)  “Yüce Allah’ın ‘Kullarımın bana en

sevimli  olanı,  iftarlarını  geciktirmeyip  ilk  vaktinde  ya-

panlardır’ buyurduğunu”  haber vermişlerdir. Orucu hurma

gibi  tatlı  bir  şeyle  açmak  mendubdur  (uygundur).  Oruçlu

kimse, güneşin batışından şübhe etse, iftar etmesi helâl ol-

maz. iftar edip de gerçek durum anlaşılmazsa, üzerine kaza

gerekir.

Ebu’d-Derdâ  (r.a.)’in nakline göre Resûlullâh (s.a.v.), “Üç

şey vardır ki bunlar peygamberlerin ahlâkındandır; iftarı

geciktirmeden ilk vaktinde yapmak, sahuru geciktirmek,

namazda sağ  eli solun  üstüne koymaktır” buyurmuşlar-

dır. Not:ilmihâl serisinin bir sonraki yazısı 7 Ağustos’tadır.

(Ömer Nasûhi Bilmen (r.h.), Büyük islâm ilmihâli, 276-278.S.)

(Eşref Ali et-Tehânevî, Hadislerle Hanefî Fıkhı, 7.c, 77-78.S.)

Bir Yorum Bırak