E‘ûzü bi’llâhi mine’ş- şeytâni’r- racîm.
Bismi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm.

Selâmün ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rahmeh.
Selâmün aleykümü’dhulû’l- cennete bi mâ-küntüm ta‘melûn.
Ve selâmün ‘aleyhi yevme vülide ve yevme yemûtü ve yevme yüb‘asü hayyen.
Ve’s-selâmü ‘aleyye yevme vülidtü ve yevme emûtü ve yevme üb‘asü hayyen
Selâmün ‘aleyke se-estağfiru leke rabbî innehû kâne bî hafiyyen
Ve’s-selâmü ‘alâ meni’t-tebe‘a’l-hüdâ.
Ve selâmün ‘alâ îbâdihî’l-lezîne’stafâ
lezîne’stafâSelâmün ‘aleyküm lâ-nebteği’l-câhilîn.
Selâmün kavlen min rabbi’r rahîm
Selâmün ‘alâ Nûhin fi’l-‘âlemîn, innâ kezâlike neczi’l-muhsinîn, innehû min ‘ibâdi-ne’l-Mü’minîn.
Selâmün ‘alâ İbrâhîm, innâ kezâlike nec-zi’l-muhsinîn, innehû min ‘ibâdine’l-Mü’minîn.
Selâmün ‘alâ Mûsâ ve Hârûn, innâ kezâli-ke neczi’l-muhsinîn, innehümâ min ‘ıbâdine’l-Mü’minîn.
Selâmün ‘alâ İlyâsîn, innâ kezâlike nec-zi’l-muhsinîn, innehû min ‘ibâdine’l-Mü’minîn.Ve selâmün ‘ale’l mürselîn.
Selâmün ‘aleyküm tıbtüm fe’dhulûhâ hâlidîn.
Selâmün hiye hattâ matla‘i’l-fecr.

                 SAFER AYI DUÂSI

Allâhümme bârik fî şehri’s-saferi va’htim le-nâ bi’s-sa‘âdeti ve’z zafer.”
(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.33-36)

Bir Yorum Bırak