E‘ûzü bi’llâhi mine’ş- şeytâni’r- racîm.Bismi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm.
Selâmün ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rah-meh.
Selâmün aleyküm bi mâ-sabertüm feni‘me ‘ukbe’d-dâr
Selâmün aleykümü’dhulû’l- cennete bi mâküntüm ta‘melûn.
Ve selâmün ‘aleyhi yevme vülide ve yevme yemûtü ve yevme yüb‘asü hayyen
Ve’s-selâmü ‘aleyye yevme vülidtü ve yevme emûtü ve yevme üb‘asü hayyen
Selâmün ‘aleyke seestağfiru leke rabbî innehû kâne bî hafiyyen
Ve’s-selâmü ‘alâ meni’t-tebe‘a’l-hüdâ.
Ve selâmün ‘alâ îbâdihî’l-lezîne’stafâ
lezîne’stafâSelâmün ‘aleyküm lâ-nebteği’l-câhilîn.
Selâmün kavlen min rabbi’r- rahîm.
Selâmün ‘alâ Nûhin fi’l-‘âlemîn, innâ kezâ-like neczi’l-muh-sinîn, innehû min ‘ibâdi-ne’l-Mü’minîn.
Selâmün ‘alâ İbrâhîm, innâ kezâlike nec-zi’l-muhsinîn, innehû min ‘ibâdine’l-Mü’minîn.
Selâmün ‘alâ Mûsâ ve Hârûn, innâ kezâ-like neczi’l-muh-sinîn, innehümâ min ‘ıbâdi-ne’l-Mü’minîn.
Selâmün ‘alâ İlyâsîn, innâ kezâlike nec-zi’l-muhsinîn, innehû min ‘ibâdine’l-Mü’minîn.
Ve selâmün ‘ale’l-mürselîn.
Selâmün ‘aleyküm tıbtüm fe’dhulûhâ hâlidîn.
Selâmün hiye hattâ matla‘i’l-fecr.

SAFER AYI DUÂSI

” Allâhümme bârik fî şehri’s-saferi va’htim le-nâ bi’s-sa‘â-deti ve’z-zafer.

 

(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.33-36)

 

Bir Yorum Bırak