Sabrın esası, Allâhü Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerim’de;
“Ey îmân edenler, cihâd ve şeriatın hükümleri ve tâatin zorluklarına sabredin ve muharebede sebat etmede, özellikle en büyük düşmanınız olan nefsin arzularına uymamakta sabredici olun. Sınır boylarında tam teçhizat kâfirlere karşı durup onları defedin. Allâhü Teâlâ’ya karşı muttaki olun ki, kurtulasınız” (Âli İmran s. 200) ve “Dâima sabredici ol. Senin sabrın ancak Allahü Teâlâ’nın tevfîk ve yardımı iledir” (Nahl s. 127) buyurmasıdır.
Hz. Âişe (r.ânhâ)’nın bildirdiği bir Hadis-i Şerîfte, “Sabır, belânın ilk şiddetli zamanındadır” buyuruldu.
Resûlullah (s.a.v.)’in huzuruna bir kimse gelip: “Ey Allah’ın Resûlü, malım gitti, param gitti, vücûdum hasta oldu” dediği zaman, Resûlullah (s.a.v.): “Malı gitmeyen, parası bitmeyen ve hasta olmayan kimsede hayır yoktur. Zîra Allâhü Teâlâ bir kulunu severse, onu belâya müptela kılar. Ona belâ verdiğinde, ona sabır ihsân eder” buyurdu.
Diğer bir Hadîs-i Şerîfte: “Kul için Allâhü Teâlâ katında derece vardır. Kul bedeninde bir belâya mübtelâ olmayınca, ameli ile o dereceye kavuşamaz. Belâya müptela olunca, o dereceye kavuşur” buyurdu.
“Kötülük yapan karşılığını görür” (Zilzal s. 8) Âyet-i Kerîmesi gelince, Ebûbekir-i Sıddîk (r.a):
“Yâ Resûlullah, bu Âyet-i Kerime’den sonra, “kötülük ile karşılık verilir” den kurtuluş nasıl olur?” dediğinde, Resûlullah (s.a.v.):
“Allâhü Teâlâ seni mağfiret etsin, Yâ Ebâbekir. Sen hasta olmaz mısın, sana belâ gelmez mi? Sen belâya sabreder ve belâdan gamlanırsın, üzülürsün. Bunların karşılığını alırsın. Yani bunlardan sana gelecek hallerin hepsi senin günâhına kefarettir” buyurdu.
(Abdülkâdir-i Geylânî, Gunyetü’t-Tâlibîn, s.489)