Rüyalar Hadîs-i Şerife nazaran üç kısım­dır:
— İnsanları mahzun etmek için şeytan tarafından îkâ’ edilen bazı korkunç rü’yalar.
Böyle rüya görülünce Cenâb-ı Hakk’a sığınmalı ve bunu başkalarına hikâye etmemelidir.
— İnsan’ın uyanık iken ehemmiyetle meşgul olduğu şeylere âid gördüğü rü’yalardır. Bunlar da birer kuruntu veya inhirâf-ı mizaç neticesi olduğundan esassız şeylerdir.
— Nübüvvetin kırkaltı cüz’ünden bir cüzü addolunan rü’yalardır. Bunlar taraf-ı ilâhîden birer beşaret veya inzar mâhiyetinde olup bursları bir kısım melekler ümmü’l-kitabdan telâkki ederek uyuyanların ruhlarına il­ham ederler.
Birinci ve ikinci kısım rüyalar birer rü’yay-ı bâtıladır. Üçüncü kısım rü’yalara ise rü’yay-ı sâdıka denir. Bu sâdık rü’yalar doğru sözlü, temiz yürekli, nezih itikadlı zâtlara alâ’l-ekser nasib olur ve bu haide bunlara rü’yây-ı saliha da denilir.
İnsan gördüğü böyle bir rü’yayı iktidar ve istidadı varsa kendisi ta’bir edebilir. Eğer başka bir zâta ta’bir ettirecek ise o zât sâlih, âkil, adavetten hâlî, nâsın ve zamanın ahvâ­line vâkıf, güzel niyet sâhibi olmalıdır. Çünkü rü’yalar zamana ve eşhasa göre tebeddül eder