helal-rizik-pesinde-kosmak-islamin-en-kutsal-ibadetlerindendir[1]“Ey insanlar! Sizi cennete yakınlaştıracak, cehen-nemden uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki ben onu size emretmiş olmayayım ve sizi cehenneme yaklaştıracak, cennetten uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki onu sizden nehyetmeyeyim. Rûhu’l-Emîn (Cebrâîl (a.s.)), rızkıma tam olarak kavuşmadıkça nefsimin ölmeyeceğini kalbimesok-tu. Allah’tan korkun ve rızk aramayı güzel yapın. Onun gecikmesi birtakım günahlarla sizi Allah’a isyana şevket-in es in. Çünkü Allah katındakilere ancak O’na itaatle ulaşı¬labilir.” (Bey haki)
“Kadınları nikahlayın. Şübhesiz onlar size mal getire-cektir.” (Deylemî)
“İktisad eden fakîrleşmez.” (Tâberâni)
“Geçimde tutumluluk bir kısım ticaretten daha hayırlı¬dır.” (Dârekutnî)
“Yolculuk yapın, sıhhat bulun ve zengînleşin.” (Beyhâki)
“Misafir, rızkıyla gelir, kavmin günahıyla gider ve onla-rın günahlarını azaltır.” (Deylemî)
“Allah kime bir nimet verirse çokça el-hamdü lillâh deyip Allah’a hamdetsin. Kimin günahı çoğalırca (bazı rivayetlerde kaygısı, gamı artarsa) ‘estağfirullâh’ deyip Allah’tan bağışlanmayı dilesin. Kimin de rızkı geciktirilirse çokça ‘La havle velâ kuvvete illâ billâh’ desin” (Tâberâni)
“Bir kimse istiğfara devam ederse Allah ona her dar-lıktan bir çıkış yolu verir, her kaygıdan âzâd eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” (Timizi)
“Vakıa sûresi zengînlik süresidir. Onu okuyun ve ço¬cuklarınıza Öğretin.” (i. Merduyye)
“Kadınlarınıza Vakıa sûresini öğretiniz. Şübhesiz o, zengînlik süresidir.” (Deyiemi)
Ümmü Seleme (r.anha)’nın rivayet ettiğine göre Hz. Pey¬gamber (s.a.v.) sabah namazından sonra şöyle duâ ederdi: “Allâhım senden temiz rızık, faydalı ilim ve makbul amel
Ulerim.”(Ahmedb.Hanb