Resûlullâh (s.a.v.) Efendimizin makâmı ve bereketi sebebiyle tevessülde bulunmak, peygamberlerin sünneti ve geçmişteki sâlihlerin sîretidir. Dört mezhebin âlimlerinden bir çoğu, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimizi ziyâret bahsinde; ziyâretçinin kabr-i şerîfe dönmesinin, Resûlullâh (s.a.v.) ile tevessülde bulunmanın sünnet olduğunu, dile getirmiştir.
Resûlullâh (s.a.v.) Efendimizin irtihâlinden üç gün sonra, onlara bir Arâbî gelip kendisini kabr-i şerîfin üzerine atmış, oranın toprağından başının üzerine saçmış ve “Yâ Resûlullâh (s.a.v.), Sen söyledin, biz de Senin kelâmını işittik ve kabûl ettik. Bizim Senden muhafazaya çalıştığımızı, Sen de Allâh’dan telakkî ve muhâfaza  ettin. Allâhü Te‘âlânın  sana  indirdikleri  arasında  şu âyet de bulunmaktadır:
“Onlar, kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allâh’dan mağfiret dileselerdi (Sen) Peygamber de onlar için mağfiret dileyiverseydi(n) elbette Allâh’ı tevbeleri hakkıyla kabûl  edici,  çok  esirgeyici  bulacaklardı.” “Ben  de  nefsime zulmettim, Rabbime benim için mağfiret dileyivermeniz için zâtına geldim” dedi. Kabr-i şerîften  “O, seni muhakkak yarlığadı” diye bir ses yükseldi.
Hadîs-i şerîf: “Hayâtım sizin için hayırdır; siz haber verirsiniz ve haberdâr edilirsiniz. Ölümüm de sizin için hayırlıdır. Yaptıklarınız bana arz olunur. Hayırdan bir şeyi gördüğümde Allâh’a hamd ederim. Şerden bir (şey) gördüğümde sizin için mağfiret dileğinde bulunurum.”
Netîce; ehl-i sünnet ve cemâat mezhebine göre, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimizin gerek hayâtında, gerekse irtihâlinden sonra O (s.a.v.) ile tevessül etmek câizdir. Diğer peygamberler ve sâlih kullar ile tevessül de câizdir. Zikri geçen hadîs-i şerîfler buna delâlet  etmektedir.  Zîrâ  biz,  ehl-i  sünnet  ve  cemâat  topluluğu olarak, yaratma ve yoketme, fayda ve zarar eriştirme yönünden gelecek te’sîrin ancak Allâh’a mahsûs olduğuna itikâd etmekteyiz. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz için yaratma, yoktan var etme, fayda ve zarar eriştirme cihetinden bir te’siri olduğuna inanmıyoruz.
(Yûsuf en-Nebhânî, Şevâhidü’l Hakk, 157-162.s.)