İlk on (10) gün: “Yâ erhame’r- râhimîn”
İkinci on (10) gün: “Yâ gaffârü’z- zünûb”
Son on (10) gün: “Yâ atîka’r- rikâb”
1. Îkâz: Bu duâlar günde en az yüz (100) defa okunmalıdır.
2. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gecesi Fetih sûresi okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve musîbetlerden biizni’llâhi Te‘âlâ muhâfaza olunur.
3. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin yirmi üçüncü (23.) gecesi Sûre-i Ankebût ve Sûre-i Rûm okunur.
4. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlâs-ı şerîf okunur.
İFTAR DUASI
“Allâhümme leke sumtü vebike âmentü, ve ‘aleyke tevekkeltü ve ‘alâ rızgıke efrartü li savmi ğadin neveytü, fağfirlî mâ- gaddemtü ve mâ- ahhartü.”
(Misvak Neşriyat, İbadet Takvimi ve Dualar, s.69-70)
VAKTİNDEN SONRA PİŞMANLIK FAYDA VERMEZ
“Kendine veya başkasına zulmeden her bir kimse, eğer yeryüzünde bulunan bütün eşyaya malik olsa idi, âzabdan kurtulmak için onu behemehal feda ederdi. Onlar azabı görünce pişmanlıklarını gizlerler. Fakat aralarında kendilerine haksızlık yapılmaksızın adaletle hükmolunmuştur bile.” Akıl sahibine gerekir ki eski ahvalini iyice düşünüp hata ve günahlarından tevbe etsin ve başına musibet gelmeden evvel tedarikli bulunsun ve Cenab-ı Hakk (c.c.)’dan irtibatını kesmesin. Bütün ulemâ şu üç hasletin her müslümanda bulunması gerektiğinde ittifak etmişlerdir: Bunlar hepsi beraber bulunduğunda tamam olur. Biri olmasa diğerleri noksan olur. 1. Zulümden, Allâh (c.c.)’nun ve Rasûlü (s.a.v.)’in razı olmayacağı şeylerden arındırılmış bir müslümanlık. 2. Temiz gıda, helâl lokma. 3. Amellerde sıdku sadâkat.
(Hz. Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (k.s.), Yunus ve Hud s. Tefsiri, s.341)