Şeyhayn diye anılan, Hz. Ebû Bekir ile Ömer (r.a.e.), Fahr-i Âlem (s.a.v.)’in iki veziri durumundaydı. Hz. Osman ile Hz.Ali (r.a.e.) de vahiy kâtipliği yaparlardı. Fakat kendilerinin onlardan başka da kâtipleri vardı. En meşhurları aşağıdaki zâtlardır.
Nesebi Abdi Şems’e varan Halici bin Said bin Âs (r.a.) bunlardan biri olup Besmele-i Şerife’yi ilk yazan odur ve ilk imân edenlerdendir. Habeşistan’a hicret etmiş ve Hayber’in fethi sırasında Medine’ye gelmiştir. Kölesi Muaykıb bin Ebî Fatıma (r.a.) da ilk Muhacirlerden olup, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in mühürdarlık hizmetinde bulunmuş ve Hz. Ebû Bekir ile Ömer (r.a.e.)’in halifelikleri zamanında, Beytülmâl Emîni yâni Hazine Vekili tayin edilmiştir. Yukarıda geçen Said’in kardeşi Ebân bin Âs (r.a.) da Mekke’nin alındığı gün İslâm olup, vahiy kâtibi olmuştur.
Şürahbil bin Hasene (r.a.), ilk vahiy kâtiplerindendir. İlk imân edenlerden olup Habeşistan’a hicret etmiş ve Ümmü Habîbe (r.ânhâ) ile beraber Medine’ye gelmiştir ve hükümdarlara mektuplar yazan odur.
Hadramut ahalisinden ve Ashab (r.a.e.)’in büyüklerinden Âlâ bin Hadrami (r.a.) de onlardan biridir.
Fakihler arasında adı geçen Übey bin Ka’b (r.a.) hicrette vahiy kâtibi olmuştur. Mektubun sonuna ilk olarak imza koyan odur.
Yine fakihlerden Zeyd bin Sâbit (r.a.) de vahiy kâtiplerinden olup, başka şeyler de yazardı. Etraftan gelen mektupları tercüme için Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in emri ile, Yahudi ve Süryâni yazısını da öğrenmişti. Hz. Ebû Bekir (r.a.)’in emri ile Kur’ân-ı Kerîm’i toplayan da odur.
Abdullah bin Said bin Ebu Şerh (r.a.) ki, Hz. Osman (r.a.)’in süt kardeşi idi. Mekke’nin fethinden evvel müslüman olarak vahiy kâtibi tayin edilmiştir.
(Ahmet Cevdet Paşa, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, s.331-332)