Bedir savaşı öncesi zor zamanda Cebrâîl (a.s.) gelerek Kureyş
ordusuyla,  kervandan  herhangi  birisinin  Müslümanlar  için  vaad
edildiğini  müjdeledi.  Bunun   üzerine  Resûlullâh  (s.a.v.)  Ashâb-ı
kiram (r.a.e.)’i toplayarak bir istişare meclîsi kurdu.
Resûl-i  Ekrem  (sav):  “Kureyş,  Mekke’den  çıkmış  geliyor,
ne  dersiniz?  Kervanın  peşine  mi  düşmek  istersiniz,  yoksa
Kureyş  ordusuna  karşı  mı  gitmek  cihetini  tercih  edersiniz?”
diye sordu.
Âyet-i Celîle’de işaret olunduğu üzere Ashâb (r.a.e.)’den çoğu:
“Biz  kervan  niyetiyle  çıktık,  eğer  böyle  bir  ordu  ile  muharebe
olunacağını  bilseydik daha hazırlıklı çıkardık.” diye cevâb verdiler.
Ve kervan tarafına meyil gösterdiler.
Resûlullâh   (s.a.v.),   Ashâb   (r.a.e.)’in   muhalefet   cevâbından
hât ır-ı  âlîleri  kırıldı.  Bunun  üzerine  Hz.  Ebû  Bekirve  Hz.  Ömer
(r.a.e.) sırayla ayağa kalkarak muhacirler adına; Kureyş  ordusuna
karşı gidilmesi lehinde Nebî(s.a.v.)’in hatırını hoşnûd edecek sözler
söylediler.
Sonra   Mikdâd   bin   Esved   (r.a.)   ki   ilk   Müslümânlardandır,
meydâna çıkıp söz alarak: “Yâ  Resûlallâh (s.a.v.)! Allah (c.c.)’nun
emri ne ise  biz itaat  eyleriz. Her  hâlde seninle  beraberiz. Vallahi
îmar  edilmiş  arazinin  en  sonuna  kadar  gitseniz  sizinle  beraber
gideriz!”  dedi.  Mikdâd  (r.a.),  müşrikler  üzerine  Ashâb  (r.a.e.)’ni
harekete   da’vetle,   teşvîk   maksadıyla   Nebî(s.a.v.)’in   huzuruna
gelerek:  “-Yâ   Resûlallâh  (s.a.v.)!  Biz  (Hz.  Muhammed  (s.a.v.)
ümmeti)  Mûsâ  (a.s.)  kavminin  Mûsâ  Peygamber  (a.s.)’a  “Haydi
sen  ve  Rabbin  düşmana  karşı  gidip  muharebe  ediniz  de  biz
burada duralım!” dedikleri gibi diyemeyiz. Lâkin biz senin sağında,
solunda, önünde ve arkanda düşmanla çarpışırız!” dedi.
ibn-i Mesud (r.a.) der ki: “Resûlallâh (s.a.v.)’in Mikdâd (r.a.)’ın
bu  ateşli  sözü  üzerine  yüzünün  parladığını  Mikdâd  (r.a.)’e  duâ
buyurduğunu gördüm.”
Not:  Ashâb-ı  Kirâm’ın  ahlâkı  serisinin  bir  sonraki  yazısı  14
Ekim’dedir.
(Hz. Mahmûd Sâmf Ramazânoğlu (k.s.), Bedir Gazvesi, 29-31.S.)