Peygamber Efendimiz’in Bazı Üstünlükleri

Peygamber Efendimiz’in Bazı Üstünlükleri yazımızda Resûlullâh (s.a.v.)’in mucizelerinden olan geniş ma’nâları içine alan mübârek sözlerinin, hadîs-i şerîflerinin sahîh ve açık senetlerle nakil edilmesi ve meşhûr olması ve diğer bazı üstünlükleri anlatılmaktadır.


Resûlullâh (s.a.v.)’in aklı, fehmi, ma’rifeti ve ilmi hiç kimseye nasîp olmayacak derecede çok fazla idi. Bunun en açık delîli, ümmî iken ve hiç kimseden bir şey öğrenmediği hâlde, işleri, hâlleri, tavırları, sözleri, ahlâkı, ilmi ve fazîleti o derecede idi ki, hiç kimsenin aklı ve ilmi ona ulaşamazdı. Tevrât’da, İncîl’de ve diğer ilâhî kitâplarda, suhûflarda bulunan sırları ve haberleri bilirdi. Hâlbuki ehl-i kitâbın âlimleriyle görüşmemiş, onlarla sohbet etmemiş ve onlardan bir şey öğrenmemişdi. Geçmiş ümmetlerin hâllerini, keşif ehli hükemânın hikmetlerini çok iyi bilirdi.


Resûlullâh (s.a.v.)’den sâdır olan misâller ve insanları gâyet iyi idâre etmesi, dînin hükümlerini anlatması, âdâb-ı şerîfesi, hisâl-i hamîdesi, aklının kemâline ve ilminin ziyâdeliğine delâlet eder. Nitekim O (s.a.v.)’in bu hasletleri beşer tâkatının üstünde idi. Hilmi, hayâsı, cömertliği, insanlara iyi mu’âmelesi, herkese karşı şefkati, za’îflere acıması, merhameti, adâleti, emîn olması, doğruluğu, afvı, mürüvveti, vefâsı, zühdü, kanâati, tevâzu’u, alçak gönüllülüğü, akrabâyı ziyâreti sevmesi ve diğer üstün huyları ve vasflarıyla son derece kemâl üzere idi. Dahâ fazlasını düşünmek mümkün değildi.


Resûlullâh (s.a.v.)’in devâm edegelen mucizelerinden birisi de, geniş ma’nâları içine alan mübârek sözlerinin, hadîs-i şerîflerinin sahîh ve açık senetlerle nakil edilmesi ve meşhûr olmasıdır.


Resûlullâh (s.a.v.) bir hadîs-i şerîfte: “Cevâmi-ül-kelim, ya’nî az sözle çok şey anlatıcı olarak ve korkulara gâlib gelici olarak gönderildim.” buyurmuşdur. İmâm-ı Buhârî (rh.a.)’in naklettiği sahîh bir hadîs-i şerîfte de şöyle buyrulmuşdur: “Din ve ahkâm, kıyâmete kadar bâkî kalacakdır.”

(Molla Cami, Şevâhidü’n-Nübüvve, 256.s.)