Peygamber Aşığı Padişah II. Mahmud Han

Peygamber Aşığı Padişah II. Mahmud Han. İkinci Mahmud kimdir? Askeri alanda yaptığı ıslahat neydi? İlim, sanat, hayır ve sosyal alanlarda yaptığı ıslahatlar nelerdir? Hepsi ve daha afzlası yazımızda.

Osmanlı Devletinin 30. pâdişâhı olan II. Mahmud’un babası Sultan I. Abdülhamid Han’dır. II. Mahmûd Han’ın ilmi fazla olup, dînî, fennî, teknik, askerî, idârî ve sanat sahalarında kendisini çok iyi yetiştirmişti. Dindar, akıllı, zekî, çalışkan olup, gayret ve azim sâhibiydi. Şâir olup “Adlî” mahlasıyla şiir yazardı. İlim, sanat adamlarına ve eserlerine çok alâka gösterir, onlara kıymet verip, himâye ederdi.

Ülkenin îmârına, ilim, sanat, hayır ve sosyal müesseselerine önem veren İkinci Mahmûd Han, Bâyezîd Yangın Kulesi; Unkapanı ile Azapkapı arasındaki Mahmûdiye Köprüsü; Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları; Tophâne’de Nusratiye, Bahçekapı’da Hidâyet, Üsküdar’da Adliye, Arnavutköy sâhilinde Tevfikiye câmileri gibi pek çok eser yaptırdı.

Hz. Hâlid (r.a.)’in türbesini mükemmel tâmir ettirip, iyi bir hattat olduğundan sandukası pûşîdesi üzerindeki yazıyı kendi el yazıları ile yazdı. Tophâne’de Kâdirî Câmii ve tekkesini tâmir ettirdi.


İkinci Mahmûd Han’ın, 1820 senesinde Hücre-i Saâdet’e hediye ettiği şamdanla birlikte gönderdiği aşağıdaki yazı, Osmanlı Sultanlarının Resûlullâh (s.a.v.)’e olan hürmet ve muhabbetlerinin bir vesîkasıdır:


Şamdan ihdâya eyledim cüret yâ Resûlallâh!
Murâdım der-i ulyâya hizmet, yâ Resûlallâh!


Değildir ravdaya şâyeste, destâviz-i nâçizim,
Kabûlünle kıl ihsân u inâyet, yâ Resûlallâh!


Kimim var hazretinden gayrı, hâlim eyleyem i’lam,
Cenâbındandır ihsân u mürüvvet, yâ Resûlallâh!


Dahîlek, el-emân, sad el-emân, dergâhına düşdüm,
Terahhüm kıl, bana eyle şefâ’at yâ Resûlallâh!


Dü-âlemde kıl istishâb bu Han Mahmûd-i Adlî’yi,
Senindir evvel ü âhırda devlet yâ Resûlallâh!


(Rehber Ansiklopedisi, 11.c., 160.s.)