Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

«Nice oruç tutanlar var ki açlık va susuzluk­tan başka bir şey elde edemezler.»

Her ibâdetin olduğu gibi İslâm’ın beş şartın­dan birisi olan Orucun da zahiri ve batini şart­ları vardır…

Oruç üç derecede olup bunlar Avamın (Hal­kın) orucu, Havassın (Seçilmişlerin, Salihlerin) orucu ve Ahassü’l-havassın (Seçilmişlerin seçil­mişleri) orucu şeklinde tarif edilir.

AVAMIN ORUCU: Orucun zahirî şartlarını kapsar. Yani yememek, içmemek, cinsi münase­betten sakınmak gibi…

HAVASSIN ORUCU: Orucun zahirî şartla­rına riayetle beraber, gözünü, kulağını, dilini, aya­ğını ve diğer azalarını günahtan korumaktır.

AHASSÜL-HAVASSIN ORUCU İSE: Avam ve Havassın orucundaki şartlara riayetin yanın­da, kalbini, hasis emellerden, dünya düşüncele­rinden sıyırmak, Allah (c.c.)’dan başka her şey­den sıyrılmak, bütün mevcudiyetiyle Allah (c.c.)’a bağlanmaktır.

Bu mertebe Peygamberler, Sıddîklar ve mukarrebler rütbesi olup, bu gibilerin gönlüne Al­lah (c.c.) ve âhiretten başka bir şey geldiği anda oruçları bozulur.

ESMAÜN NEBİ (S.A.V.)

Emir (s.a.v.): Kendisine inanılabilir.

Bir Yorum Bırak