Orucun farziyetine ve edasının farziyetine, sıhhatına dair şartlar vardır. Şöyle ki:

Oruç ile mükellefiyet için İslâm, akıl, bulûğ şarttır. Binaenaleyh bu vasıfları câmi olmayan bir şahıs için oruç farz değildir. Şu kadar var ki âkil ve mümeyyiz olan bir İslâm çocuğunun orucu, bir nâfile sahîh bulunur.

Orucun edâsı farz olmak için sıhhat ve ikâmet şarttır. Binaenaleyh hasta veya misafir olanların bu halde oruç tutmaları icâp etmez. Bunlar bilâhare kaza ederler.

Bir orucun edâsı sahîh olmak içi niyet ve hayz ile nifastan tahâret şarttır.

Binaenaleyh niyet edilmeksizin tutulan bir oruç, müçtehitlerin cumhuruna göre şer’an muteber değildir. Hayız veya nifas halinde bulunan bir kadının oruç tutması da sahîh olmaz. Ramazan-ı Şerîf orucunu bilâhare kaza etmeleri lâzım gelir.

(Büyük İslâm İlmihali, Ö.N.Bilmen, Sh. 277)

Bir Yorum Bırak