Oruçlu olan kimse, eğer unutarak bir şey yer veya içer ya-

hut cinsel ilişkide bulunursa orucu bozulmaz. Bu hüküm; “Kim

ki oruçlu iken unutup bir şey yer veya içerse (sakın) oru-

cunu (bozmayıp) tamamlasın. Çünkü Allâh (c.c.) ona yedir-

miş, içirmiştir” hadisine dayanır. Çünkü bu hadiste, unutarak

yiyip içmekle orucun bozulmadığı sabit olunca, buna kıyasen

unutarak cinsel ilişkide bulunmakla da bozulmaması lâzım

gelir. Bu hükümde farz ile sünnet olan oruçlar arasında fark

yoktur. Çünkü hadiste ayırım yapılmamıştır.

Uykuda ihtilâm olan kimsenin de orucu bozulmaz. Zira Pey-

gamber (s.a.v.) Efendimiz “Üç şey kişinin orucunu bozmaz:

Kusmak, kan aldırmak ve ihtilâm olmak.” diye buyurmuş-

lardır. Çünkü ihtilâmda kadına dokunulmadığı için ihtilâm cin-

sel ilişki değildir. (Eğer kişi şehvetle bir kadına bakıp da inzal

olursa, yine böyledir.) Çünkü bu da cinsel ilişki değildir. Vücu-

da yağ sürmekle de oruç bozulmaz. Zira vücuda yağ sürmede

orucu bozacak bir durum yoktur. Aynı sebebe ve yukarıda ge-

çen hadise binaen kan aldırmakla ve gözlere sürme çekmekle

de oruç bozulmaz. Çünkü göz ile beyin arasında geçit yoktur.

Boğaza kaçan yağmur ve kar taneleri hakkında ise ihtilâf

edilmiştir. En sahihi şudur ki kar ve yağmur tanelerinin boğaza

kaçması ile oruç bozulur. Çünkü üstü kapalı bir yere girmekle

kar ve yağmurdan korunmak mümkündür.

Dişleri arasında kalan yemek kırıntısını yutan kimsenin

orucu, eğer kırıntı büyükse bozulur, küçükse bozulmaz. Kü-

çük kırıntılardan sakınmak mümkün olmadığı için dişlerin kiri

hükmünde olup tükürük gibi yutulması ile oruç bozulmaz. Fa-

kat büyük kırıntılar çoğunlukla dişlerin arasında kalmadığı için

yutulmaları orucu bozar. Nohut tanesi kadar olan kırıntı büyük,

nohuttan küçük olan kırıntı ise küçük sayılır.

(Ebu’l Hasan b. Ebû Bekir Merginâni, el-Hidâye, 263-282.s.)

Hadîs-i Şerîf: “Oruçlu olduğun zaman kulak, göz ve di-

lini harâm ve yalanlardan koru. Komşuna ve yakınlarına

eziyyet ve cefâ etme. Vakûr ve sâkin ol. Oruçlu olduğun

günü, oruçlu olmadığın gün ile eşit tutmaktan kaçın.”

(Günyetü’t Talibin)

Bir Yorum Bırak