Oruçlu  kimsenin  cünüb  olarak  sabahlaması  veya  gün-

düzün uyuyup ihtilam olması  orucuna zarar vermez. Fakat

mümkünse gece yıkanmak iyidir.

Ebû  Bekir b. Abdurrahmân anlatmıştır: Babamla birlikte

gidip Hz. Âişe (r.anhâ)’nın yanına vardık. Bize şöyle dedi:

Ben  şahadet  ederim  ki  Resûlullâh  (s.a.v.)  ihtilâm  olduğu

için değil, cinsel münâsebet sebebiyle cünüb olarak sabah

eder, sonra orucuna devam ederdi. Ardından Ümmü Seleme

(r.anhâ)’nın yanına gittik. Bize Hz. Âişe (r.anhâ)’nın dediğinin

aynısını söyledi. Bu hadis, cünüb olarak sabahlamanın orucu

bozmayacağına delîldir. Yüce Allah (c.c.)’ın “Oruç  gecesin-

de kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı.” (Bakara s.

187) Âyeti bunu göstermektedir.

Ebû  Hüreyre  (r.a.)’in  nakline  göre  Resûlullâh  (s.a.v.),

“Cünüb   olarak   sabahlayanın   orucu   yoktur”   buyur-

muşlardır.  Bu  haber,  fecirden  önce  boy  abdesti  almanın

müstehâblığı  ve kişi darda kalmamışsa bu durumda tutulan

orucun mükemmel olmayacağı şeklinde tefsîr edilmiştir.

(Eşref AİT et-Tehânevî (r.h.), Hadislerle Hanefî Fıkhı, 7.O., 87.s.)

Oruca başlamış bir kimsenin ise yalnız yapışmak, öpmek

ve oynamakla orucu bozulmayacağı  gibi, yalnız bakmak ve

düşünmekten dolayı  boşalmakla da orucu bozulmaz. Bunun

için  bir  kimsenin  zevcesini  öpüp  okşaması  ile  onun  orucu

bozulmaz.  Yine,  zevcesinin  veya  başkasının  yüzüne  veya

herhangi bir uzvuna bakması ile ve bakışından veya bunları

düşünüşünden  dolayı  şehvetle  akıntı  olması  ile  de  orucu

bozulmaz.

Bir  erkek  zevcesini  veya  bir  kadın  kocasını  öpüp  de

er-kekden meni, kadından bir yaşlık belirse, bunların orucu

bozulmuş  olur,  bundan  dolayı  da  kaza  gerekir.  Kadın  bu

öpme sonunda bir yaşlık değil de, bir lezzet duyacak olsa,

imâm  Ebû  Yûsuf’a  göre  orucu  bozulur.  Okşamak,  el  ele

tutuşmak, boyuna sarılmak da, öpme gibidir.

Not: İlmihal serisinin bir sonraki yazısı 11 Ağustos ta

rihindedir.

(Ömer Nasûhî Bilmen (r.h.), Büyük islâm ilmihâli, 232.sj)

Bir Yorum Bırak