Organlar üzerindeki tasarruf yetkisi yalnızca Allâh’a aittir. Organ nakli Allâh’ın haklarından bir hakta onun izni ya da emri olmaksızın tasarrufta bulunmak olduğundan haramdır.
Allâh insanlara; bedenlerinin mülkiyetini; onların bir kısmından ferâğat etme, satma-zarar verme gibi hakları vermemiş üstelik bu fiilleri haram da kılmıştır. Organ nakli, bu haram fiilleri ihtivâ eden bir ameliyeler bütünüdür. Diğer taraftan İslâm hukukundaki eşyâda asıl olanın mubahlık oluşu, zarûret ve tedâvînin gerekliliği,  vb.  kâideler Allâh’ın  haklarından  birisine  müdâhale edilmesinde bir sığınak ve dayanak olamazlar.
Zarûretlerin mahzurlu şeyleri mubah kılacağı kaidesi hayatın ya da organlardan birisinin telef olmasını engellenmek için meşru kılınmıştır. Zarûret hâlinde bir kısım haramlar işlenebilir. Ama zarûret müessesesi bir insanın hesâbına diğer bir insanın hayatına son verilebilmesi ya da uzuvlarından birisinin alınıp başka bir insana monte edilmesine meşrûiyet delili olamaz. İnsan bedenindeki  Allâh’ın  yarattığı  hey’etin  değiştirilmesi  haramdır. Organ nakli de Allâh’ın yarattığı bir bedeni değiştirmektir.
Kur’ân-ı  Kerîm  de  Allâh’ın yarattığının değiştirilmesinden şeytanın dilinden şöylece bahsedilmektedir;  “Onları sapıtacağım, emeller vereceğim, onlara emredeceğim ve hayvanların kulaklarını delecekler. Onlara emredeceğim ve Allâh’ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allâh’ı terkedip şeytanı dost edinirse elbette  apaçık  bir  hüsrâna  uğramış  olur.” (Nisâ  s. 119)  Her ne kadar nüzul sebebi hayvanların gözlerinin oyulması ve kulaklarının yarılması üzerine ise de âyeti kerime bedenlerin üzerinde Allâh’ın yarattığı hey’et ve sûretin değiştirilmesinin haram ve yasak olduğunu ifâde etmektedir. Usûl-u fıkıhta da kabûl edildiği gibi esâs plan sözkonusu âyetin ifâde ettiği hükmün genelliğidir. Ve burada sebebin  husûsîliğine  bakılmaz. Bu genel hüküm Allâh Resûlu (s.a.v.)’in sözleriyle de te’yid edilmiştir:
“Allâh, vücûdlarına dövme yaptıranlara ve dövme yapanlara kaş vb. tüylerini aldıranlara, güzellik için dişlerinin arasını açtıranlara ve Allâh’ın yarattığı hey’eti bozup değiştirenlere la‘net etmiştir.”
(Buhârî) (Muhammed Önder, İslâm Fıkhında Organ Naklinin Hükmü, 36.s.)