Hesâb verme bedenlerin nerede nasıl kullanıldığından ola­cağı gibi bedenlere verilen zararlardan, onları hor kullanmak­tan, bir başkasının kullanımına sunmaktan dolayı da olacaktır.
Âyet-i kerimede: “O gün dilleri, elleri ve ayakları sâhib-lerinin kendileriyle ne yaptılarsa hepsine şâhidlik edecek­lerdir.” (Nur s. 24) İnsanlar, beden ve uzuvlarına verilen zarar­dan dolayı hesâba çekileceklerdir. Bunlardan dolayı ölen bir insanın bedeninin tamâmı birlikte gömülür. Yakılmaz, ilaç da dâhil olmak üzere bir dünyevî menfaat için hammadde olarak kullanılmaz. (Nevevî)
İnsanın saçının yada uzuvlarından birisinin bir şeyde mal­zeme olarak kullanılması haramdır. Saçı ya da bir şekilde vü­cûdundan ayrılan bir uzvu, yerine konulması söz konusu değil­se gömülür.
Organ nakli insanın kullanımına verilen bedenin bir başka­sının kullanımına verilmesi boyutuyla uhrevi cezâlandırmayı gerektirir. Bir mal sâhibi tarafından bir şahsa mülkiyeti itibarıy­la değil ama kullanım itibârıyla verilse kullanıcı o malı ancak izin verilen çerçevede kullanabilme hakkına sâhibdir. Beden ulemânın ittifâkıyla insanın mülkü değil Allâh’ın mülküdür ve Allâh (c.c.) bu mülkü kendisi takdîm etmiştir.
İntihâr edenin hayatına son vermesinden dolayı cezâlandı­rılması, insan bedenlerinin üzerinde müsle yapılmasının ha­ram kılınması, Tufeyl ed-Devsî’nin hadîsindeki mafsallarını ke­sen sahâbenin affedilmemesi, insanın bedenini bir başkasının kullanımına Şer‘î izin olmaksızın sunmasının (zinâ vs.’de, ol­duğu gibi) haram olması dirinin de ölünün de kemiklerinin kırıl­masının haram kılınması, beden üzerindeki uzuvlara zarar ve­rilmesine kısas müessesesi getirilerek müeyyideler konulması, insanın rûhî, aklî ve bedensel melekelerine zarar veren sihir yapmanın haram kılınması; kıyâmet günü olacak hesâbın be­denlerin nerede ve nasıl kullanıldığından olacağını ifâde ettik­leri gibi, bedenin hor kullanılmasından ona zarar verilmesin­den, bir başkasının kullanımına sunulmasından da olacağına delâlet etmektedirler.
(Muhammed Önder, İslam Fıkhında Organ Naklinin Hükmü, 55.s.)