Ömür Nasıl Uzar?

Ömür Nasıl Uzar? Ecel değişmezken ömrün uzamasından maksat, ömrün bereketlenmesidir. 
 
“Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.” (Heysemi) Ecel değişmezken ömrün uzamasından maksat, ömrün bereketlenmesidir. Âhirete hayır ve hasenat için verilmiş bir sermaye olan insan ömrünün uzaması, bu sermaye ile daha çok kâr elde etmek manasınadır. Buna göre ömrün müddetinde bir değişme olmasa da, sadaka yoluyla mahsulünde bir
artma olması ömrün uzaması demektir. Bunu bir misâl ile açıklamaya çalışalım.
Bir ağacın her baharda dört bin meyve verdiğini ve ömrünün on seneolduğunu farz ediniz. Cenâb-ı Hakk’ın ağaca lütuf ve ihsânıyla baharlardan birinde dört bin yerine sekiz bin meyve verdirmesi halinde, ağacın ömrü manen bir yıl uzamış demektir.
İşte sadaka da insan ömrünün verimini artıran güzel bir vasıtasıdır. Ve bu mânâda ömrü uzatmaktadır. Sadaka, ömürden en önemli gaye olan şeyi artırıyor. O da amel-i sâliha ile kemâle ermektir. Çünkü insanlar nefislerini
kemâle ve iki dünya saadetine, salih ameller ile getirebilirler. Sadakanın ömrü uzatmasının diğer bir mânâsı, rızıkta berekete ve ömrün huzur ve sürûr ile geçmesine vesile olmasıdır. Başka bir mânâ da, ömrün uzaması, ölümden sonra hayır ve hasenat defterinin kapanmamasıdır. Bilindiği gibi, sadaka mal yanında ilim ve irfan ile de olmaktadır. Mü’minlere faydalı bir eser neşreden bir âlimin sevâp defteri ölümüyle kapanmaz. Bu ise onun ömrünün uzaması demektir. Zira, ömrü uzadıkça hayır ve hasenâtına devam edecek olan o zât, aynı işi ölümden sonra da yapabildiğine göre manen hayattadır demektir.
(Saadettin Taftezânî, Şerhü’l Akâid)